EnglishSlovak

Nová Príručka pre prijímateľa NFP

 • Domov
 • Nová Príručka pre prijímateľa NFP
01 jan
0

V nadväznosti na zmeny v riadiacej dokumentácii FSR vydal Príručku pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.2.2014.

 

Aktualizované časti textu sú farebne odlíšené. 

 

Hlavné zmeny textu a príloh (v porovnaní s doteraz platnou verziou príručky): 
 

 • aktualizácia a doplnenie nových definícií základných pojmov a základnej legislatívy,
 • v prípade nedodržiavania podmienky zúčtovania zálohovej platby je FSR v opodstatnených prípadoch oprávnený pozastaviť financovanie projektu systémom refundácie do času zúčtovania poskytnutej zálohovej platby,
 • špecifikovanie výpočtu výšky zálohovej platby v priebehu realizácie projektu,
 • skrátenie lehôt schvaľovacieho procesu v rámci všetkých systémov financovania,
 • doplnenie postupov pre zúčtovanie zálohovej platby poskytnutej pred dátumom / po dátume účinnosti Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.0,
 • doplnenie povinnosti prijímateľa zúčtovať 100 % z poskytnutej zálohovej platby najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa, resp. dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, z dôvodu vysokého objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v poskytnutých a nezúčtovaných zálohových platbách prijímateľmi,
 • špecifikovanie postupu podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, t. j. nevymáhanie NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, ak tento NFP alebo jeho časť nepresiahne 40 EUR a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • doplnenie postupu odvodu výnosu z prostriedkov NFP,
 • špecifikovanie postupu vzájomného započítavania pohľadávok a záväzkov,
 • aktualizácia v časti Systém účtov,
 • do príloh boli doplnené Špecifické prílohy k výzvam:

     – príloha A7.2 Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (DM č. 1/2010 doplnená

       dodatkom č. 1),

     – príloha A7.3 Formulár Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci podľa § 22 ods. 2 zákona č. 231/1999

       Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

 • aktualizované Všeobecné prílohy: 

     – B 2a Žiadosť o platbu,

     – B 2b Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu,

     – B 5a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov,

     – B 5b Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov,

     – B 12b Výklad – postup pri vypĺňaní informácie o účastníkoch projektu,

     – B 15 Prehľad termínov.

 

Leave A Comment