EnglishSlovak

Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb

 • Domov
 • Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb
14 sep
0

Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb

1 Metodika výkonu lektorskej činnosti pre poskytovateľov sociálnych služieb

(A. Mátel (ed.), B. Horváthová, J. Mazalánová, T. Roman, 2019)

Metodika bola spracovaná v septembri 2019 v kontexte podaktivity 1.1 NP KSS „Odborná príprava, metodická podpora a metodické vedenie“ a ako výstup podpodaktivity  1.1.1 „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov“ (ďalej „OP-MP poskytovatelia“). Spracoval ju garant lektorského tímu OP-MP poskytovatelia spolu s expertmi. Metodika je jedným z nástrojov systematizácie a jednotného prístupu k odbornej príprave a metodickej podpore pre poskytovateľovsociálnych služieb prostredníctvom odborných seminárov. Samotné odborné semináre sú zamerané na rozvoj kompetencií manažmentu a odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb v procese implementácie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby do praxe v súlade so zákonom o sociálnych službách.
Metodika výkonu lektorskej činnosti je dokumentom, ktorý napomáha jednotnému chápaniu lektorskej činnosti, prístupu v lektorovaní odborných seminárov a porozumeniu rámcových východísk lektorskej práce jednotlivých členov lektorského tímu po obsahovej, formálnej a organizačnej stránke. Metodika sa týmto snaží minimalizovať zásadné rozdielnosti v prístupe k výkonu lektorskej činnosti. Na základe metodiky bola následne vypracovaná aj štandardizovaná prezentácia pre lektorov odborných seminárov.
Metodika kontinuálne nadväzuje na odborné materiály, ktoré boli pripravené a spracované v rámci výskumných úloh Inštitútu pre výskum práce a rodiny, venované otázkam kvality sociálnych služieb v rokoch 2015-2019.

Samotná metodika predstavuje teoretické chápanie lektorskej činnosti, jej úzke prepojenie s hodnotiteľským aspektom projektu, ktorého súčasťou sú aj spoločne dohodnuté princípy a hodnoty lektorskej činnosti. Následne je v metodike obsiahlejšie predstavená štruktúra vzdelávania a obsahové aspekty lektorskej činnosti:

  • Úvod vzdelávania

  • Ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality

  • Kvalita „na papieri“ a v praxi

  • Manažovanie systému kvality

  • Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

  • Procedurálne podmienky kvality

  • Personálne podmienky kvality

  • Prevádzkové podmienky kvality

  • Podmienky kvality v kontexte špecifík cieľových skupín a druhov sociálnych služieb

  • Záver a vyhodnotenie prínosu vzdelávania

Metodika okrem toho venuje pozornosť formám a metódam odborných seminárov, organizačným aspektom lektorskej činnosti a výstupom zo vzdelávania.

Od júna 2020 sa pripravuje revízia metodiky  v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 a preventívnymi opatreniami v súvislosti s týmto ochorením.

2 Kvalitatívne výstupy zo vzdelávania NP KSS

(Mátel, júl 2020)

Vzhľadom na ciele odbornej prípravy a metodického vedenia poskytovateľov sociálnych služieb bolo dôležité, aby lektori odborných seminárov pre poskytovateľov sociálnych služieb na záver vzdelávania aktívne získavali spätnú väzbu, ktorej úlohami sú:

– identifikovanie tých tém, obsahov a diskusií, ktoré v rámci seminára napomohli k lepšiemu porozumeniu a účelu hodnotenia kvality a sú pre nich inšpirujúce pri implementácii podmienok kvality do praxe tých sociálnych služieb, v ktorých pracujú;

– výmena skúseností a zdieľanie dobrých príkladov z praxe pri implementácii podmienok kvality do praxe, vrátane ich dokumentácie;

– identifikovanie a popis reálnych prekážok, ktoré v praxi zabraňujú zavádzaniu jednotlivých podmienok kvality do praxe, resp. problémom a nejasnostiam s ich dokumentovaním;

– získavanie podnetov, ktoré môžu slúžiť pre skvalitnenie legislatívy, jej spresnenie a väčšiu zrozumiteľnosť pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Písomne spracovaná spätná väzba od účastníkov odborných seminárov slúži ako podklad pre spracovanie kvalitatívnych výstupov vzdelávania NP KSS. Tieto analyzuje a spracováva garant lektorského tímu OP-MP poskytovatelia. Kvalitatívne dáta poskytujú najmä nasledovné informácie:

  • Príčiny súčasného stavu (ne)pripravenosti poskytovateľa sociálnych služieb  na hodnotenie podmienok kvality (Prečo je to tak? Aké vidíte prekážky?)

  • Cesta a úlohy do budúcna (Čo môžeme zlepšiť / skvalitniť?)

  • Prekážky systémového charakteru  / očakávania systémovej zmeny (Čo môžu zmeniť iní?)

  • Prínos vzdelávania (v rámci projektu IA) / (Čo nás posunulo ďalej? Čo sme sa naučili navzájom? Máte nenaplnené očakávania?)

  • Príklady dobrej praxe (v súvislosti s podmienkami kvality)

Po skončení preventívnych opatrení v súvislosti s  nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 v mesiacoch marec –  jún 2020 boli aktualizované kvalitatívne údaje aj o nasledovné obsahy:

  • S čím ste zápasili v súvislosti s preventívnymi a bezpečnostnými opatreniami epidémie COVID-19?

  • Príklady dobrej praxe (inovatívna prax, ku ktorej ste pristúpili  v podmienkach prevencie epidémie COVID-19)

Získané kvalitatívne dáta budú podkladom v rámci podaktivity 1.3 NP KSS, ktorá obsahuje aj validáciu metodík, konkrétne podpodaktivity 1.3.2 zameranej na revíziu a prípravu návrhu novej implementačnej metodiky.

 

Leave A Comment