EnglishSlovak

Správa z priebežnej evaluácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

  • Domov
  • Správa z priebežnej evaluácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb
15 mar
0

Správa z priebežnej evaluácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Správu z priebežnej evaluácie pripravil evaluačný tím NP KSS, po dôslednej príprave, v rámci plánu evaluačnej činnosti v zmysle podaktivity 1.4. Evaluácia, ktorá sa spustila v marci 2021. Evaluačná činnosť sa vzťahuje na naplnenie merateľných ukazovateľov a zároveň na hodnotenie formatívnej a procesnej stránky NP KSS.

Správa z priebežnej evaluácie stavia tak na kvalitatívnych ako aj kvantitatívnych analýzach, ktoré vychádzajú z priamych skúseností ľudí, ktorí pôsobia v NP KSS. Dokument informuje o výsledkoch priebežnej evaluačnej činnosti evaluačného tímu v období od marca 2021 do februára 2022 (v správe sú zhrnuté priebežné výsledky k 1.10.2021), pričom sa podrobnejšie zameriava na nasledujúce oblasti:

1. Hodnotenie relevantných ukazovateľov pri zavádzaní podmienok kvality na začiatku NP KSS.

2. Hodnotenie relevantných a merateľných ukazovateľov priebehu NP KSS.

3. Analýzu výsledkov prípravy a metodickej podpory poskytovateľov.

4. Analýzu priebehu a výsledkov prípravy a metodickej podpory hodnotiteľov.

5. Analýzu výsledkov prípravy a metodickej podpory poskytovateľov a hodnotiteľov s presahom do pilotného a riadneho výkonu hodnotenia podmienok kvality.

6. Identifikáciu príležitostí v oblasti zvýšenia efektivity procesu hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

Evaluačný tím samozrejme prihliadal na skutočnosť, že realizácia projektu bola do značnej miery ovplyvnená pandémiou spôsobenou šírením ochorenia COVID–19 ako aj následne prijatými opatreniami a usmerneniami. Záver priebežnej evaluačnej správy tvorí súbor odporúčaní a podnetov pre zvýšenie kvality a ďalšie pokračovanie NP KSS.

Predkladáme na prečítanie plnú verziu evaluačnej správy, jej skrátenú verziu, ako aj prezentáciu o výsledkoch evaluácie.