EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Aktuality


Najnovšie informácie zo života národných projektov

Riadiaci orgán pre Operačný Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia oznamuje, že vydal aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.3. Aktualizáciou sa

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručku pre prijímateľa

Vážení prijímatelia,   dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle usmernenia EK k ukončovaniu obdobia, [konkrétne bod 3.1. Konečný dátum oprávnenosti výdavkov a uplatniteľné pravidlá,

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručku pre prijímateľa

Oznam

Z organizačných dôvodov je dňa 05.01.2018 podateľňa otvorená do 12:00 hod.

Cieľom správ o zverejnení výziev je podanie základných sumárnych informácií o výzve, o počte prijatých žiadostí o NFP, priblíženie sumárnych informácií o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na odborné semináre pre žiadateľov k výzvam: – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 –

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam: 

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami.

Z dôvodu aktualizácie podmienok poskytnutia príspevku v rámci výziev  OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03, nie je možné