EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

FSR začal zverejňovať informácie o jednotlivých projektoch

Fond sociálneho rozvoja začal od 15. 11. 2011 zverejňovať databázu projektov realizovaných v rámci výziev Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.   V databáze Podporené projekty je možné prehľadávanie podľa […]

Read More
01 jan
0

Výberové konanie pre terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov má nové pravidlá

Pravidlá pre výber kandidátov, ktorí budú v projektoch financovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) vykonávať terénnu sociálnu prácu, sa spresnili a spriehľadnili. Fond sociálneho rozvoja […]

Read More
01 jan
0

Dve nové výzvy FSR sú zamerané na mladých dospelých

Subjekty, ktoré sa zameriavajú na podporu pre mladých dospelých pred ich vstupom do života, môžu od 30.11.2011 podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dvoch nových výzviev vyhlásených Fondom […]

Read More
01 jan
0

Modifikovaná Príručka pre prijímateľa zjednodušuje vykazovanie výdavkov s nízkou hodnotou

Zjednodušenie vykazovania výdavkov s nízkou hodnotou počas projektov realizovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je najdôležitejšia zmena, ktorú prijímateľom prináša nová verzia Príručky pre prijímateľa. Fond sociálneho […]

Read More
01 jan
0

Príručka pre prijímateľa: Oprava

Ospravedlňujeme sa všetkým prijímateľom, že sme dňa 6. 12. 2011 zverejnili na našej internetovej stránke nesprávne prílohy k aktualizovanej verzii Príručky pre prijímateľa č. B 19 Sumarizačný hárok pre výdavky […]

Read More
01 jan
0

Partnerstvá sociálnej inklúzie na Slovensku sa združili

Činnosť Partnerstiev sociálnej inklúzie (PSI), ktoré vznikli vďaka projektom podporovaným prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja (FSR), vyústila do založenia ich celonárodnej organizácie. PSI z regiónov Brezno, Kežmarok/Stará Ľubovňa, Levice, Liptov, Lučenec, […]

Read More
01 jan
0

Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Certifikačný orgán vydalo Usmernenie č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013. Usmernenie nadobudlo účinnosť dňa 24.4.2013.   Cieľom […]

Read More
01 jan
0

Aká bude nová generácia programov politiky súdržnosti EÚ po roku 2014?

Legislatívny balík pre politiku súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 počíta so zvýšením podpory pre rast a zamestnanosti v celej Európe. Investície EÚ v sociálnej oblasti by mali […]

Read More