EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručku pre prijímateľa pre národné projekty, predmetom ktorej je doplnenie možnosti […]

Read More
01 jan
0

Informácia pre prijímateľov o konečnom dátume oprávnenosti výdavkov

Vážení prijímatelia,   dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle usmernenia EK k ukončovaniu obdobia, [konkrétne bod 3.1. Konečný dátum oprávnenosti výdavkov a uplatniteľné pravidlá, Prílohy k rozhodnutiu Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) […]

Read More
01 jan
0

Duplicate of Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručku pre prijímateľa pre národné projekty, predmetom ktorej je doplnenie možnosti […]

Read More
01 jan
0

Oznam

Z organizačných dôvodov je dňa 05.01.2018 podateľňa otvorená do 12:00 hod.

Read More
01 jan
0

Duplicate of Správy o vyhodnotení výziev

Cieľom správ o zverejnení výziev je podanie základných sumárnych informácií o výzve, o počte prijatých žiadostí o NFP, priblíženie sumárnych informácií o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých […]

Read More
01 jan
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na odborné semináre pre žiadateľov k výzvam: – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej […]

Read More
01 jan
0

Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:    – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP verzia 4

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami.

Read More
01 jan
0

Oznam pre potenciálnych žiadateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Z dôvodu aktualizácie podmienok poskytnutia príspevku v rámci výziev  OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03, nie je možné vytvárať nové Žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ a to v predpokladanom […]

Read More
01 jan
0

Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci ŠŠJN pre DOP v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02)

IA MPSVR SR na základe skúseností doterajšej aplikačnej praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej stupnice jednotkových nákladov vydáva Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci štandardnej stupnice […]

Read More