EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Štatút Facebook súťaže „SÚŤAŽ NA DLHÉ TRATE“


Účelom tohto štatútu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže Súťaž na dlhé trate (ďalej len „súťaž“) na Facebook stránke Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IMPLEA“). Tento štatút je spolu s informáciami, uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku, jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tejto súťaže.

I. Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je IMPLEA, so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO:  308  54  68,  kontakt:  ia@ia.gov.sk,  tel:  02/2043 1100.

II. Účel súťaže

 1. Účelom súťaže je podpora, propagácia a zviditeľnenie profilu usporiadateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook a jeho aktivít.
 2. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného príspevku alebo statusu, zverejneného na Facebook stránke usporiadateľa súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).

III. Doba trvania súťaže

 1. Termín konania súťaže je určený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke usporiadateľa súťaže.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook, ktorí dovŕšili vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnancov usporiadateľa súťaže a osôb im blízkych v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži, dané týmto štatútom (ďalej len „účastník súťaže“ a „blízke osoby“); za zamestnanca na účely tohto štatútu sa považuje osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom súťaže v súlade s platným právnym poriadkom SR.

V. Priebeh súťaže

 1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, pričom konkrétny spôsob zapojenia sa do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.
 2. Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 3. V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené
 4. Do súťaže  nebude  zaradený  uchádzač,  ktorý  nesplní  podmienky  účasti   v súťaží, v rozsahu, za podmienok a v zmysle týchto pravidiel, daných štatútom a/alebo príslušným súťažným príspevkom.
 5. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže, uvedené v súťažnom príspevku.
 6. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené
 7. Z účasti v súťaži budú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže a im blízke osoby. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom usporiadateľa súťaže, alebo jej blízka osoba, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru usporiadateľovi súťaže bezodkladne na základe písomnej výzvy usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry v peňažnej
 8. Zo súťaže je vylúčený aj ten účastník súťaže, ktorý podvodným spôsobom zasahuje alebo sa pokúša zasahovať do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 9. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na
 10. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto z účastníkov súťaže nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 11. Každý účastník súťaže zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Meta voči nemu nemá žiadne záväzky ani pohľadávky; nesplnenie tohto bodu štatútu zavinené účastníkom súťaže je dôvodom na automatické vyradenie účastníka súťaže zo súťaže.
 12. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude určený usporiadateľom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 13. Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca súťaže bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže, ak v súťažných podmienkach nie je uvedené
 14. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže, ani za prípadnú škodu, ktorá v dôsledku akejkoľvek technickej, mechanickej či informačno-dátovej poruchy vznikla účastníkovi súťaže.

VI.  Výhra a jej odovzdanie 

 1. Predmetom výhry konkrétnej súťaže budú propagačné predmety IMPLEA.
 2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany usporiadateľa súťaže pod daný súťažný príspevok, pričom bude zároveň vyzvaný, aby usporiadateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke IMPLEA prostredníctvom súkromnej správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je usporiadateľ súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže (ďalej len „náhradník“.)
 3. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný usporiadateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.
 4. Usporiadateľ súťaže zašle výhru výhercovi najneskôr do 30 dní, odkedy výherca poskytol usporiadateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 5. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany usporiadateľa súťaže.
 6. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená usporiadateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII. Osobitné ustanovenia

 1. V prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke IMPLEA alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými
 2. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uvedie/uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu má byť/mala byť zaslaná výhra. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nemôže byť/nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane usporiadateľa súťaže.
 3. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 4. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí s pravidlami súťaže, s týmto štatútom a s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, priezviská, podobizne, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely usporiadateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu; platnosť čl. VIII. a čl. IX. bodu 3 posledná veta štatútu tým nie je dotknutá.
 5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke IMPLEA.

VIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok účastník súťaže udeľuje súhlas, aby usporiadateľ súťaže v zmysle zákona č.18/2018 z. o ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne fotografia, podpis (za účelom prijatia výhry), adresa (za predpokladu, že doručenie výhry bude dohodnuté formou poštového doručenia) za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke IMPLEA v rámci vyhodnotenia súťaže, informácií o výhre a zároveň ich využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
 2. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 19 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a  o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a že poskytované údaje sú správne, aktuálne a pravdivé.
 3. Účastník súťaže môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov odvolať.
 4. Účastník súťaže má právo získať od usporiadateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Usporiadateľ je povinný poskytnúť účastníkovi informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Účasťou v súťaži účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že vznikom jeho účastí v súťaži, resp. v dôsledku jeho zapojenia sa do súťaže neboli porušené práva a oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje usporiadateľovi súťaže.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút je zverejnený na webovej stránke usporiadateľa súťaže implea.gov.sk.
 2. Každý, kto preukáže oprávnený právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u usporiadateľa súťaže.
 3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Meta. Usporiadateľ  súťaže  taktiež  vyhlasuje,  že  súťaž   nie   je   nijako sponzorovaná, odobrená ani organizovaná spoločnosťou Meta. Účasťou na súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť. Súťažiaci vedome poskytuje svoje osobné údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Meta, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
 4. Účastník súťaže v plnej miere zbavuje spoločnosť Meta zodpovednosti a potvrdzuje, že berie na vedomie, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani spojená so spoločnosťou Meta.
 5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda a/alebo by mohlo byť ohrozené dobré meno („goodwill“) usporiadateľa súťaže. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní usporiadateľ súťaže na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke usporiadateľa súťaže.
 6. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti alebo zmeniť štatút v zmysle bodu 4 tohto Článku štatútu.
 7. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá  za  žiadne  škody,  ktoré  vzniknú  výhercom v súvislosti s prijatými cenami.
 8. Ustanovenia tohto štatútu, týkajúce sa výhercu, sa vzťahujú aj na náhradníka primerane, ak tento štatút neustanovuje inak.

V Bratislave, dňa 14.8.2023.