Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 31.01.2018

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (Formát PDF, 548 kB)