EnglishSlovak

Agentúra zmeny

  • Domov
  • Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania v Implea

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania
v IMPLEA


Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

1. Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
e-mail: ia@ia.gov.sk, tel.: 02/2043 1100

Kontakt na zodpovednú osobu:
zodpovednaosoba@ia.gov.sk

2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely obsadenia voľného pracovného miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť o zaradenie do výberového konania a v prípade stanovených kritérií na výber uchádzača dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa v súlade osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a v rámci plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté príslušným orgánom, ak ide o plnenie úloh podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z  európskych štrukturálnych a investičných fondov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a  rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o  Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a  Európskom námornom a  rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. V iných prípadoch osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak iný osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, a nevykonáva ani profilovanie.

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú počas trvania operačného programu a lehoty určenej podľa registratúrneho plánu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V ostatných prípadoch, kedy pracovné miesto nie je financované z fondov EÚ, sa osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania výberového konania; v prípade výkonu práce vo verejnom záujme, prevádzkovateľ po skončení výberového konania bez zbytočného odkladu vráti uchádzačovi, ktorý nebol zaradený do výberového konania, uchádzačovi, ktorý nebol úspešný vo výberovom konaní a uchádzačovi, ktorý bol úspešný a nebol vybraný vo  výberovom konaní, všetky dokumenty, ktoré predložil v listinnej podobe. Doklady uchádzača prijatého na základe výberového konania sa uchovávajú 70 rokov od narodenia.

Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi zo strany dotknutej osoby je nevyhnutné za účelom výberového konania organizovaného IA MPSVR SR; v prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zúčastniť výberového konania.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého IA MPSVR SR postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

3. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na výmaz osobných údajov. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu IA MPSVR SR. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.