EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Výberové konanie na pozíciu Účtovník/-čka


Miesto výkonu práce:  Nevädzová 5, Bratislava
Ponúkaný plat: 1600 eur
Termín nástupu:  október 2023/ dohodou
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia
Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer
Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 Účtovník/-čka vykonáva najmä:

 • vedenie účtovných zápisov v rámci zverenej účtovnej agendy,
 • účtovníctvo v podvojnom účtovníctve podľa rozpočtovej klasifikácie a účtovnej osnovy platnej pre rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • vyhotovovanie podkladov k zostaveniu účtovnej uzávierky,
 • komplexnú evidenciu a účtovanie dodávateľských faktúr,
 • úhradu dodávateľských faktúr,
 • účtovanie a úhradu platobných poukazov,
 • účtovanie pokladničných dokladov,
 • platobný a účtovný styk v informačnom systéme Štátnej pokladnice a RIS
 • finančné a účtovné operácie pri realizácii projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,
 • výpočet a vyúčtovanie náležitostí v súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách,
 • overovanie dodržiavania kontroly vecnej i formálnej správnosti účtovných dokladov v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi,
 • základnú finančnú kontrolu v zmysle Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupeň
 • vysokoškolské 2. stupeň

Ďalšie kvalifikačné predpoklady: znalosť účtovnej agendy v programe SAP

Požadovaná prax:  min. 2 roky

Počítačové znalosti – používateľ:

 • SAP – pokročilý
 • Internet (e-mail, www) – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • analytické myslenie,
 • spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť.


Stručná charakteristika spoločnosti:

Implementačná agentúra MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti. 
KZ na r. 2023 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

Aké atraktívne benefity Vám ponúkame?

 • Zaujímavé finančné ohodnotenie
 • Stravný lístok vo výške 6,80 EUR/odpracovaný deň
 • Pružný  7,5 hodinový pracovný čas
 • Dovolenka navyše až v rozsahu 5 dní
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie min. 50,- € mesačne
 • Finančný príspevok pri narodení dieťaťa, na osobnú regeneráciu, multisport kartu
 • Pracovné voľno, nad rámec dovolenky, na činnosti a aktivity spoločenskej zodpovednosti.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 30.09.2023 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú: 

 1. Motivačný list,
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošlú e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk alebo doručia na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava

s označením „Výberové konanie účtovník/-čka“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov IMPLEA