Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 13. 3. 2019 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ  pre prioritné osi č. 2, 3, 4; verzia 7.

Aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/metodicke-dokumenty/untitled-resource11

Príručka pre prijímateľa NFP - verzia so sledovaním zmien (formát PDF, 1,78MB)