Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (ďalej len „výzva") informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o stanovení termínu uzavretia výzvy, a to v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o ŽoNFP". 

Aktualizovaný termín uzavretia 4. kola výzvy je stanovený na 12. 10. 2018, pričom termín uzavretia 4. kola výzvy predstavuje zároveň dátum uzavretia výzvy. Pôvodný termín uzavretia 4. kola výzvy bol dňa 31. 08. 2018. Zmena výzvy je účinná od 31. 08. 2018 a nemá vplyv na rozpracované žiadosti o NFP v ITMS2014+ pred dátumom 31. 08. 2018.

Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov, keď výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v ŽoNFP predložených a zaregistrovaných v treťom kole neprekročila 20% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 (fromát PDF, 573 kB)

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 so sledovaním zmien (fromát PDF, 550 kB)

Stručný opis výzvy (fromát PDF, 220 kB)