Dizajn bez nazvu Aktuality » Iniciatívna výnimka Ministerstva financií SR a jej aplikácia do praxe

Iniciatívna výnimka Ministerstva financií SR a jej aplikácia do praxe

 Za účelom operatívneho riešenia situácie vzniknutej v súvislosti s pandémiou COVID-19, Ministerstvo financií Slovenskej republiky udelilo dňa 8.4.2020 iniciatívnu výnimku zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „iniciatívna výnimka MF SR zo SFR“) v súvislosti s aplikovaním zjednodušení pre oblasť finančného riadenia.

 V podmienkach implementácie dopytovo orientovaných projektov v rámci prioritných osí 2, 3, a 4 operačného programu Ľudské zdroje, s účinnosťou od 21.7.2020 pristupuje IA MPSVR SR k aplikácii iniciatívnej výnimky MF SR zo SFR nasledovným spôsobom:

Iniciatívna výnimka Ministerstva financií SR a jej aplikácia do praxe (formát docx, 169 kB)

Dôležité upozornenie:

Pri výpočte maximálnej výšky zálohovej platby sa nezohľadňujú už vyčerpané prostriedky. Postupuje sa podľa vzorca ako pre výpočet prvej zálohovej platby, a to z toho dôvodu, že ide o zmenu metodického prístupu, nie vstupných parametrov na projekte. Základným dôvodom pre zmenu vo výpočte maximálnej výšky zálohovej platby je zvýšenie sumy finančných prostriedkov, ktorými môže prijímateľ disponovať ako aj zníženie administratívnej záťaže prijímateľov.

Dovoľujeme si informovať prijímateľov, že Ministerstvo financií SR predĺžilo platnosť iniciatívnej výnimky zo dňa 8.4.2020 do 6 mesiacov od ukončenia núdzového / mimoriadneho stavu v závislosti od toho, ktorý stav bude ukončený neskôr. Na základe uvedeného sa predlžuje možnosť poskytnúť zálohovú platbu bez predchádzajúceho schválenia žiadosti o platbu typu zúčtovanie zálohovej platby s ohľadom na aktuálny vývoj pandémie v podmienkach SR.