Dizajn bez nazvu Aktuality » Ukončenie rozpočtového roka 2020

Ukončenie rozpočtového roka 2020

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od 27.10.2017, Vám oznamujeme hraničné termíny pre podávanie žiadostí o platbu na odbor platobnej jednotky za OP Ľudské zdroje.

Žiadosť o platbu

Platobná jednotka vykoná:

-       zostavenie záverečnej súhrnnej žiadosti o platbu  dňa 4.12.2020, z tohto dôvodu je potrebné zo strany RO/SO predložiť žiadosti o platbu na platobnú jednotku do 27.11.2020 

-       rezerváciu ŽoP na poskytnutie zálohovej platby v termíne do 10.12.2020, žiadosti o poskytnutie zálohovej platby  žiadame predložiť RO na platobnú jednotku najneskôr do 04.12.2020 

Vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie termínov pre zasielanie finančných prostriedkov na účty platobnej jednotky MPSVR SR (nezrovnalosti, vratky, nezúčtovanej zálohovej platby, úroky a výnosy), nakoľko na základe uvedeného usmernenia je platobná jednotka v spolupráci s SO povinná zabezpečiť vysporiadanie všetkých mylne prijatých platieb resp. neidentifikovaných prijatých platieb, ktoré sa evidujú v systéme ISUF, tzn. vysporiadať a preúčtovať všetky kreditné operácie na účtoch Štátnej pokladnice do 18.12.2020. Z tohto dôvodu je potrebné vrátiť finančné prostriedky najneskôr do 30.11.2020.

Ak sa platba neidentifikuje do 31.12.2020 finančné prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a stanú sa príjmom štátneho rozpočtu SR.