Dizajn bez nazvu Aktuality » Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby

Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje upozorniť prijíamteľov na správne zadávanie účtov pri vracaní nezúčtovaných záloh. V súlade so schémou procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení MF SR č. 3/2015 je potrebné vrátiť:

•             nezúčtovanú časť poskytnutej zálohy bežného roka (záloha poskytnutá v roku 2020) na Výdavkový účet platobnej jednotky:  IBAN SK40 8180 0000 0070 0054 0092

•             nezúčtovaná časť poskytnutej zálohy predchádzajúceho roka (záloha poskytnutá v roku 2019) sa vracia na účet platobnej jednotky:  IBAN SK62 8180 0000 0070 0054 3576