Dizajn bez nazvu Aktuality » Všeobecná informácia k mimoriadnej situácií z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Všeobecná informácia k mimoriadnej situácií z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „IA MPSVR SR“) musí dbať na zachovanie a poskytnutie rovnakých podmienok pre všetkých prijímateľov, ale zohľadňovať aj opatrenia, ktoré budú určené vládou prijatými opatreniami pre všetky subjekty v SR.

Z uvedeného vyplýva, že všetky usmernenia pre prijímateľov pri zabezpečení realizácie dopytovo-orientovaných projektov nepresiahnu dopady tak, aby boli títo prijímatelia viac zvýhodnení ako iní zamestnávatelia v SR, ktorí musia taktiež znášať dopady pandémie.

IA MPSVR SR bude  individuálne a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadne využitia inštitútu pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu a po konzultácii s prijímateľom, pristúpi prioritne k predĺženiu realizácie aktivít projektu. V prípade pozastavenia realizácie aktivít projektu sú výdavky vzniknuté počas doby tohto pozastavenia neoprávnené.

Zároveň platí, že počas pozastavenia realizácie aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť si môže prijímateľ, ako zamestnávateľ uplatniť opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID-19 , ktoré prijala vláda SR pre celú Slovenskú republiku.

Prijímateľovi je umožnené čerpať príspevok z NFP na zamestnanca, ktorý po ukončení karantény alebo izolácie a s tým spojeným uzavretím školských a predškolských zariadení, nastúpi do práce po čerpanom ošetrovnom (OČR) ako rodič dieťaťa vo veku do 11 rokov alebo dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom vo veku do 18 rokov. Čerpanie príspevku na zamestnanca v rámci rozpočtovej jednotky bude tak umožnené v plnom rozsahu. Pokiaľ  to pridružené okolnosti budú vyžadovať, prijímateľ môže požiadať o predĺženie realizácie projektu o dané obdobie. Napríklad, ak je dĺžka podpory na jedno pracovné miesto v rámci projektu plánovaná na 12 mesiacov, pričom po 7 mesiacoch podpory došlo k prerušeniu čerpania z dôvodu OČR v trvaní 3 mesiace, prijímateľ má po nástupe zamestnanca do práce nárok na príspevok v trvaní 5 mesiacov. Teda, dĺžka podpory 12 mesiacov ostáva nezmenená.   

Prijímateľ si je vedomý toho, že pri predkladaní ŽoP a nárokovaní si výdavkov projektu bude musieť preukázať, že výdavky na toho istého zamestnanca a v tom istom čase neboli uplatnené z iného titulu a z iných zdrojov.

IA MPSVR SR si dovoľuje uviesť, že v usmerneniach  pre postup pri implementácii jednotlivých výziev nie je možné obsiahnuť všetky situácie, ktoré bude potrebné riešiť pri implementácii jednotlivých projektov, pričom každý prípad sa bude posudzovať individuálne. Zároveň sa bude uplatňovať dodržanie princípu rovnakého zaobchádzania.

Usmernenia pri jednotlivých výzvach nemajú za cieľ prijímateľovi predstaviť možnosti vysporiadať sa s mimoriadnou situáciou Koronavírus v pozícii zamestnávateľa. Prijímateľovi majú poskytnúť informácie o alternatívach ako sa vysporiadať s mimoriadnou situáciou Koronavírus s ohľadom na realizáciu projektu a napĺňanie cieľov.

IA MPSVR SR reflektuje na platnú legislatívu, najmä ustanovenia Zákonníka práce, ako aj na rozhodnutia Vlády SR, a zamestnávateľom (t.j. prijímateľom) dáva do pozornosti prijaté opatrenia na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Ide o možnosť požiadať o príspevok na udržanie pracovného miesta v čase, keď zamestnancom nemôže byť pridelená práca z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa. IA MPSVR SR dporúča prijímateľom, ktorých sa tento stav dotýka, aby sledovali nižšie uvedené sídla a aktívne sa zaujímali o možnosti riešenia svojej situácie. 

Odporúčané odkazy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

Vláda SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24674/1

Národný inšpektorát práce: https://www.ip.gov.sk/koronavirus-moznosti-zamestnavatela/

Sociálna poisťovňa: https://www.socpoist.sk/

Koronavírus na Slovensku: https://www.korona.gov.sk/