Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Informácia pre prijímateľov k povinnosti zachovať kontrolné prostredie a prvok závislej práce (súkromný sektor – napr. spoločnosť s ručením obmedzeným)

Informácia pre prijímateľov k povinnosti zachovať kontrolné prostredie a prvok závislej práce (súkromný sektor – napr. spoločnosť s ručením obmedzeným)

IA MPVSR SR vyzýva prijímateľov, aby v záujme predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov, dôsledne dodržiavali ustanovenia uvedené v Príručke pre prijímateľa, a to aj v súvislosti so zachovaním kontrolného prostredia a prvku závislej práce. IA MPVSR SR upozorňuje, že je vylúčené, aby osoba, ktorá pracovnú činnosť vykonáva, bola tou istou osobou, ktorá aj kontroluje na úrovni prijímateľa vykonávanie tejto činnosti.

Z dôvodu zachovania kontrolného prostredia je pre splnenie kritéria oprávnenosti potrebné, aby bol zachovaný prvok závislej práce. Pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom nemôže tvoriť jediná osoba. Obzvlášť v prípadoch, kedy je táto osoba jediným štatutárnym orgánom a najvyšším orgánom právnickej osoby (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, ktorý je jediným konateľom spoločnosti a zároveň vykonáva funkciu valného zhromaždenia). Výdavky na mzdu/odmenu vyplývajúce z takto definovaného pracovnoprávneho vzťahu budú posúdené ako neoprávnené.

Výdavky vzniknuté z pracovnoprávneho vzťahu jediného spoločníka a konateľa je možné uznať za oprávnené za predpokladu, ak:

-          prijímateľ, ako spoločnosť s ručením obmedzeným, má v obchodnom registri zapísanú funkciu prokuristu v súlade s § 14 Obchodného zákonníka. Tohto prokuristu valné zhromaždenie spoločnosti poverilo jednoznačnými činnosťami, ktoré, okrem iného, vedú k nestrannej kontrole výkonu práce osoby jediného spoločníka a konateľa.

-         prijímateľ sa preukáže zápisom/rozhodnutím z valného zhromaždenia, ktoré spĺňa nasledovné náležitosti:  

  •  poverenie prokuristu na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s jediným spoločníkom a konateľom za podmienok tohto vzťahu dohodnutých valným zhromaždením (vychádzajúc zo Zákonníka práce);
  • poverenie prokuristu na výkon kontroly plnenia pracovných povinností zamestnanca vyplývajúcich z uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu.  

Zároveň IA MPSVR SR žiada prijímateľov dôsledne dbať na ďalšie zachovávanie kontrolného prostredia pri tvorbe ostatných pracovných zmlúv medzi fyzickými osobami pôsobiacimi v orgánoch organizácie a organizáciou samotnou a zachovávať kontrolné prostredie pri nadväzných požiadavkách a podmienkach poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v budúcnosti.