Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Poskytnutie výpisu z registra trestov

Poskytnutie výpisu z registra trestov

IA MPVSR SR (v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je povinná používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy v prípade, ak disponuje údajmi relevantnými pre generovanie.

Žiadateľ, partner žiadateľa, príp. prijímateľ, partner prijímateľa môžu v súvislosti s preukázaním splnenia podmienky poskytnutia príspevku výzvy „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“ postupovať alternatívne:

  1. iniciatívne predložiť výpis z registra trestov (tento obsahuje osvedčovaciu doložku)
  2. poskytnúť IA MPSVR SR údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade so všeobecným vzorom Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. (DOCX, 78 kB)

Zároveň v zmysle výzvy, ak práva a povinnosti zmluvných vzťahov štatutárnych orgánov k organizácii, resp. spôsob vymenovania štatutárneho orgánu upravuje osobitný predpis, je možné nahradiť výpis z registra trestov čestným vyhlásením.

Aktualizácia – 30.03.2020: 

V nadväznosti na nasadenie nových funkcionalít v rámci ITMS2014+, žiadateľ, príp. prijímateľ, resp. používateľ verejnej časti ITMS2014+ subjektu žiadateľa/prijímateľa môže okrem vyššie uvedených alternatív sám, v súčinnosti s dotknutou osobou, ktorej výpis z registra trestov je za žiadateľa, partnera žiadateľa, príp. prijímateľa, partnera prijímateľa povinný poskytnúť, sám vykonať zmenu nastavení (zaradenia) osôb vo verejnej časti ITMS2014+ (s cieľom zabezpečenia možnosti overenia príslušných osôb subjektu z pohľadu ich bezúhonnosti prostredníctvom integračnej akcie ITMS2014+ poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je IA MPSVR SR).

Postup (verejná časť ITMS2014+):

  1. V kategórii „Správa subjektu osôb“ v časti „Osoby subjektu“ evidenciu dotknutej osoby editovať výberom „+ Vytvoriť / Priradiť“.
  2. Vybrať „Mám k dispozícii slovenské rodné číslo“ a v rámci „Vytvorenie osoby – zadanie osobných údajov“ vyplniť požadované údaje k overeniu; v rámci položky „Zaradenie v subjekte“ uviesť „Štatutárny zástupca“ ako aj skontrolovať ďalšie údaje, predvyplnené systémom ITMS2014+.
  3. Po zaevidovaní/priradení novej osoby k subjektu zobraziť jej detail kliknutím na riadok v zozname časti „Osôb subjektu“ v kategórii „Správa subjektu osôb“.
  4. Po aktivovaní editačného módu (kliknutím na ikonu ceruzky), u dotknutej osoby skontrolovať priradenie výberu „Štatutárny zástupca“ v položke „Zaradenie v subjektu“ a do „Poznámky k zaradeniu Osoby na subjekte“ uviesť informáciu, že ide o „splnomocnenú osobu“, „prokuristu“ a pod.

Systém ITMS2014+ následne umožní IA MPSVR SR z pozície poskytovateľa nenávratného finančného príspevku generovať výpis z registra trestov u dotknutej osoby.