Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Manuál pre informovanie a komunikáciu

Manuál pre informovanie a komunikáciu

Manuál pre informovanie a komunikáciu je určený prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a štátneho rozpočtu na realizáciu dopytovo - orientovaných projektov a národných projektov v rámci operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Slúži ako špecifikácia záväzných postupov pre prijímateľov v období rokov 2014 – 2022 počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Usmerňuje prijímateľov pri spĺňaní požiadaviek Európskej únie (EÚ) v oblasti informovanosti a komunikácie a taktiež pri správnom používaní znaku EÚ s označením fondov Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a loga operačného programu Ľudské zdroje.

 

Jednou z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku je spolupráca prijímateľov pri zabezpečovaní informovanosti o výsledkoch a prínosoch tejto pomoci. Prijímatelia sú povinní informovať účastníkov projektu a verejnosť o tom, že aktivity, ktoré realizujú, sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prostredníctvom informačných aktivít sú povinní v čo najväčšej možnej miere prispieť k výmene skúseností a šíreniu osvedčených postupov, pričom neustále zdôrazňujú spoluúčasť EÚ.V prípade, že požiadavky v tejto oblasti nie sú splnené, môže dôjsť zo strany Riadiaceho orgánu k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP.

Súborové prílohy