Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Dokumenty

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete všetky potrebné dokumenty k projektom v rámci operačného programu Ľudské zdroje. 

Usmernenia RO

Zoznam všetkých dôležitých usmernení Riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zmluva o poskytnutí NFP

Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v aktuálnej verzii a všetkých predchádzajúcich verziách.

 

Programové dokumenty

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI), Programový manuál OP ZaSI, Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013.

Výročné správy OP ZaSI

Výročné správy o vykonávaní OP ZaSI za rok 2007-2011, stav čerpania prostriedkov z ESF.

Príručky, metodika, pokyny

Aktuálne verzie všetkých platných pokynov k výzvam vyhlásených Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Príručka pre prijímateľa.

Publicita a logá

Pravidlá informovania, manuál publicity, dizajnmanuály.

Schémy pomoci de minimis

Schémy pomoci de minimis, ktorých poskytovateľom je MPSVR SR a vykonávateľom IA MPSVR SR. Podľa týchto schém pomoci de minimis postupujú prijímatelia IA MPSVR SR, ktorí sú v rámci svojej činnosti zapojení do hospodárskej činnosti, a to v prípade, že poskytnutá pomoc by predstavovala narušenie, alebo pri nej hrozilo narušenie hospodárskej súťaže a ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi EÚ.