Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Programové obdobie 2007 - 2013 » Výzvy

Zoznam výzviev

Výzvy SIA

Výzvy vyhlásené Sociálnou implementačnou agentúrou

(OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01)

Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.
Výzva vyhlásená od: 22.03.2013 do: 29.11.2013
Alokácia: 4 000 000 EUR

(OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02)

Oprávnené sú 2 rámcové aktivity: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti; Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.
Výzva vyhlásená od: 27.12.2012 do: 18.11.2013
Alokácia: 4 737 322 EUR

(OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01 )

Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)
Výzva vyhlásená od: 28.09.2012 do: 31.10.2013
Alokácia: 5 706 481.00 EUR

(OP ZaSI - FSR - 2011/3.2/02)

Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti
Výzva vyhlásená od: 30.11.2011 do: 29.02.2012
Alokácia: 214 700 EUR

(OP ZaSI - FSR - 2011/2.1/01)

Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti
Výzva vyhlásená od: 30.11.2011 do: 29.02.2012
Alokácia: 1 500 000 EUR

(OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02)

Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Výzva vyhlásená od: 11.11.2010 do: 31.01.2012
Alokácia: 8 037 000 EUR

(OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/03)

Podpora zvyšovania dostupnosti. kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb. opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a ďalších špecifických opatrení). ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti
Výzva vyhlásená od: 11.11.2010 do: 31.03.2011
Alokácia: 11 078 000 EUR

(OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04)

Oprávnené sú všetky rámcové aktivity opatrenia č. 2.2
Výzva vyhlásená od: 11.11.2010 do: 31.03.2011
Alokácia: 8 000 000 EUR

(OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01)

Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami
Výzva vyhlásená od: 01.04.2010 do: 31.05.2010
Alokácia: 1 000 000 EUR

(OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09)

Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Výzva vyhlásená od: 23.12.2009 do: 23.02.2010
Alokácia: 15 000 000 EUR