Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí – VÝZVA UZAVRETÁ

Základné informácie

Názov: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí – VÝZVA UZAVRETÁ
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 10.08.2017

Súvisiace správy a dokumenty

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
Zoznam schválených žiadostí o NFP
Zoznam neschválených žiadostí o NFP
Zoznam odborných hodnotiteľov

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 10. 08. 2017

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 


Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 ( formát PDF, 468 kB)


Súvisiace správy a dokumenty

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (30.06.2017)

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (23.6.2017)

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR (aktualizácia každé dva týždne)

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (15.3.2017)

Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) (26.1.2017)

Informačné semináre pre žiadateľov - Banská Bystrica, Košice, Bratislava, prezentácie (09. 02. 2017)

Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach vydaný dňa 01. 02. 2017  (01. 02. 2017)

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 v Banskej Bystrici a Košiciach - 23. a 24. 01. 2017  (16. 12. 2016)

 

 

Všetky prílohy výzvy:


1. Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02: Plnomocenstvo (formát RTF, 1940 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (formát RTF, 2090 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie (formát RTF, 1958 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (formát RTF, 5094 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát  RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas (formát RTF, 11504 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát RTF, 5119 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) (formát PDF, 353 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom (formát RTF, 1987 kB)

5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (formát RTF, 1922 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (formát RTF, 126 kB)

7. Kritériá pre výber projektov Operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (html odkaz)

8. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE (html odkaz)

9. Zoznam oprávnených žiadateľov ( formát RTF, 1963 kB)

10. Rámcový opis pracovných činností a kvalifikačné predpoklady ( formát RTF, 1953 kB)

11. Osnova podnikateľského plánu ( formát RTF, 1951 kB)

12. Dohoda o účasti v projekte ( formát RTF, 1997 kB)

13. Príklady podaktivít ( formát RTF, 1957 kB)

14. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis ( formát RTF, 1984 kB)

15. Doplňujúce informácie k časti 7.4. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa ( formát RTF, 2026 kB)

16. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektov ( formát RTF, 61 kB)

17. Rozpočet projektu s podrobným komentárom ( formát XLS, 172 kB)

 

ARCHÍV