Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01  „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01". 

  

Zmenou č. 2, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti: 

  • zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP  v časti výzvy 1.5 
  • pridanie 5. hodnotiaceho kola výzvy v časti výzvy 1.5   

Zdôvodnenie:

Zmena znenia výzvy v časti výzvy 1.5 súvisí s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7, pričom ide o zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzve s platnou a účinnou riadiacou dokumentáciou. Zároveň Poskytovateľ z dôvodu záujmu o predmetnú výzvu zo strany potenciálnych žiadateľov stanovil ďalší termín hodnotiaceho kola.

  

Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

  

 

Táto zmena výzvy je účinná od 22.01.2019 a  nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 22.01.2019. 


Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01  (PDF,  180 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (PDF, 572 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - so sledovaním zmien (docx, 243 kB)