Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP » Výsledky 1.,2. a 3. hodnotiaceho kola » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
Ing. Anna Beníková
Ing. Lívia Klimentová
Ing. Marián Paholok
Ing. Július Seman
JUDr. Elena Sivová
Mgr. Katarína Slamená