Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Archív VO » Verejná výzva na predkladanie ponúk – k obstaraniu internetovej bannerovej kampane Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010

Verejná výzva na predkladanie ponúk – k obstaraniu internetovej bannerovej kampane Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010

Fond sociálneho rozvoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk k obstaraniu internetovej bannerovej kampane Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010.

 

Mediálna kampaň prebehne v mesiacoch december 2010 a január 2011.

 

Cenové ponuky môže uchádzač zasielať na e- mailovú adresu pavol.jablonicky@fsr.gov.sk a romana.schlesinger@fsr.gov.sk najneskôr do 06.12.2010, 13.00 hod.

 

Špecifikácia predmetu zákazky:

Médium – internetový portál, ktorý bude zaradený do výberového konania, musí spĺňať nasledujúce kritéria:

-    je internetovým vydaním verejne dostupného celoslovenského printového média

-    je mienkotvorný portál

 

Špecifikácia bannerovej kampane:

-    dĺžka trvania: 3 týždne

-    veľkosť banneru: 300x120 pix

-    umiestnenie: homepage

-    minimálny garantovaný počet impresií za týždeň: 1 000 000 a viac

 

Termín spustenia od 07.12.2010

 

Je potrebné uviesť celkovú cenu v EUR bez DPH i s DPH.

 

Kritériami pre výber úspešnej ponuky je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:

 

Kritériá na hodnotenie:

 

1.    počet garantovaných impresií (50 %)

2.    návštevnosť portálu (podľa AIM monitor) (30 %)

3.    najnižšia cena bez DPH (10 %)

4.    výška zľavy v porovnaní s oficiálnym cenníkom portálu (10 %)

 

Pravidlá uplatnenia kritérií:

 

-    Uchádzač s najvyšším percentuálnym hodnotením za dané kritérium získa plný počet percent stanovených pre dané kritérium. Hodnotenie ponúk ostatných uchádzačov pre dané kritérium bude nepriamou úmerou:

hodnotenie ponuky  = (najnižšia ponuka / hodnotená ponuka) x príslušný počet percent

 

V prípade, že najnižšia ponuka bude 0,00 EUR, do vzorca sa namiesto čísla 0,00 dosadí tisícina najbližšej vyššej ponúkanej hodnoty.

-    Získané hodnotenia jednotlivých kritérií sa spočítajú.

-    Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka získa najvyššie hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví zostupne.

 

Prípadné ďalšie informácie k predmetu zákazky je možné získať na tel. čísle 02/2046 2520 alebo na mailovej adrese pavol.jablonicky@fsr.gov.sk a romana.schlesinger@fsr.gov.sk.