Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Archív VO » Verejná výzva na predkladanie ponúk k vykonaniu prehliadok a skúšok (revízií) elektrických spotrebičov počas ich používania podľa STN 33 1610

Verejná výzva na predkladanie ponúk k vykonaniu prehliadok a skúšok (revízií) elektrických spotrebičov počas ich používania podľa STN 33 1610

Fond sociálneho rozvoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk k vykonaniu prehliadok a skúšok (revízií) elektrických spotrebičov počas ich používania podľa STN 33 1610.

 

Cenové ponuky môže uchádzač zasielať poštou alebo osobne v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s označením „prieskum trhu“ a heslo „prehliadka a revízia“ najneskôr do 13.11.2010, 16.00 hod.


Špecifikácie:
Odborná prehliadka a skúška (revízia) elektrických spotrebičov počas ich používania podľa STN 33 1610 pre:
- elektrické zariadenia kancelárskej a výpočtovej techniky
- prístroje spotrebnej elektroniky
- statné elektrické zariadenia podobného charakteru
- pohyblivé prívody a šnúrové zariadenia


Počet elektrických spotrebičov zaradených do používania:
Počítač    70 ks
Monitor    70 ks
Multifunkčné zariadenie  16 ks
Tlačiareň   59 ks
Rýchlo varná kanvica  38 ks
Skartovač   17 ks
Stolová lampa   17 ks
Ventilátor   40 ks
Pressovar     2 ks
Prenosná klimatizácia    1 ks
Chladnička     5 ks
Mikrovlna rúra    3 ks
Prenosný ohrievač    2 ks
Spolu   340 ks

 

Predlžovač prívodov              75 ks

 

Je potrebné uviesť jednotkovú cenu jednotlivých položiek a celkovú cenu v EUR bez DPH.

 

Uchádzač musí byť držiteľom osvedčenia na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení.

 

Kritériami pre výber úspešnej ponuky je najnižšia celková ponúkaná cena s DPH.


Prípadné ďalšie informácie k predmetu zákazky je možné získať na tel. čísle 02/2046 2317, alebo na mailovej adrese miriam.slivkova@fsr.gov.sk.