EnglishSlovak

Predĺženie financovania opatrovateľskej služby v rámci NP TOS

  • Domov
  • Predĺženie financovania opatrovateľskej služby v rámci NP TOS
01 jan
0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje na základe návrhu na zmenu právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej na základe vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03, rozhodol v súlade s § 58 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“)  o  zmene rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo dňa 07. 02. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 02. 2019 vydaného na základe vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03 s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 4 928 395,09 eur (slovom: štyri milióny deväťsto dvadsať osemtisíc tristo deväťdesiat päť eur deväť centov ), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 4 928 395,09 eur  (ďalej aj „Rozhodnutie o schválení ŽoNFP“) takto:

Rozsah vykonaných zmien:

V súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou v Slovenskej republike s ochorením COVID – 19 sa zmena týka predĺženia oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít projektu do konca februára 2022,

 Ostatné časti pôvodného právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP sa nemenia.

 

Odôvodnenie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na základe návrhu na zmenu právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že návrh podľa jeho obsahu (vrátane príloh) splnil podmienky poskytnutia príspevku v rozsahu zmeny vyzvania, na základe čoho návrh na zmenu schválil. Uvedené nelimituje poskytovateľa alebo iný orgán oprávnený na výkon kontroly/auditu (vrátane Úradu pre verejné obstarávanie) v následnom overovaní splnenia podmienok poskytnutia príspevku v ďalších fázach implementácie projektu, ktorý je predmetom návrhu na zmenu právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa príslušných právnych predpisov, ktoré sa na prijímateľa vzťahujú a s inými dokumentmi záväznými pre prijímateľa, a to v období uzatvárania dodatku, ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Schválené zmeny si je možné nárokovať odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku zmluvy o poskytnutí NFP.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Prijímateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Leave A Comment