EnglishSlovak

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

  • Domov
  • Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam
20 apr
0

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť
predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre
potenciálnych žiadateľov
k nasledovným vyhláseným výzvam: 

 


OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1./01 – Podpora vstupu mladých ľudí na trh práce

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 – Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí


Štruktúra každého informačného seminára bude pozostávať
z podania informácie ku konkrétnej výzve (oprávnení žiadatelia, cieľová
skupina, oprávnené aktivity výzvy, časová oprávnenosť a iné), účastníci
budú oboznámení s Príručkou pre žiadateľa a budú prezentované časté
otázky a odpovede potenciálnym žiadateľom pri predchádzajúcich kolách
výziev. V rámci každej prezentácie bude priestor na otázky a
diskusiu k praktickým príkladom z praxe.

 

Miesto a termín konania informačného semináru budeme komunikovať prostredníctvom aktualít po ukončení prieskumu. 


V prípade záujmu zašlite predbežnú žiadosť
o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 05. 05. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov
výzvy
. K žiadosti o účasť môžete pripojiť aj Vaše podnety
k okruhom tém na diskusiu, otázky k vyhláseným výzvam a príklady z
praxe, ktoré potrebujete s komunikátormi predmetných výziev konzultovať. 

Leave A Comment