EnglishSlovak

Archive for 29 novembra, 2017

29 nov
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje aktualizoval Príručku pre žiadateľa o nenávratný […]

Read More
22 nov
0

Informácia o zmene miesta konania informačného seminára v Banskej Bystrici

Informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 sa bude dňa 23. 11. 2017 z technických dôvodov konať na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja […]

Read More
15 nov
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v znení Dodatku č. 02/2017

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  v znení Dodatku č. 02/2017  Účinná od: 15.11.2017 Prílohy účinné od 15.11.2017: Príloha 1: Čestné vyhlásenie spolupracujúceho subjektu k poskytnutiu finančných prostriedkov z […]

Read More
10 nov
0

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravila pre účastníkov v rámci Výročnej konferencie operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bola previazaná s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu, jeden […]

Read More
09 nov
0

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

   V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s […]

Read More
03 nov
0

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2018 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len ŠSJN) pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach […]

Read More
02 nov
0

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. […]

Read More