EnglishSlovak

Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.

  • Domov
  • Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.
23 júl
0

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ostatných vzácnych hostí sme včera slávnostne prebrali EFQM Certifikát Committed to Excellence – 2*. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je v súčasnosti jedinou organizáciou vo verejnej správe a na Slovensku, ktorá sa môže pýšiť týmto certifikátom.

IAMPSVR SR získala
v roku 2015 ocenenie Effective CAF user – Efektívny používateľ modelu CAF,
ktorý je medzinárodne uznávaným nástrojom na samohodnotenie špecificky určené
pre organizácie verejnej správy. Vedenie organizácie sa v roku 2017 rozhodlo
pokračovať v oblasti zlepšovania sa a zefektívňovania procesov, a to
aplikovaním modelu výnimočnosti EFQM vo svojej činnosti.

„Naším
cieľom je byť výnimočný, preto sa neustále snažíme posúvať dopredu.
V minulosti nám bol udelený certifikát CAF, tentokrát sme sa rozhodli
ísť o level vyššie a získať certifikát EFQM Committed to Excellence.
Mali sme vytvorený vynikajúci tím našich zamestnancov, ktorí intenzívne
pracovali na zavedení nových postupov a vylepšení v našej
organizácii. Cennými radami nám pomáhali aj zo Slovenskej spoločnosti pre
kvalitu, ktorá je garantom zavedenia tohto modelu,“
priblížil
Martin Ružička, generálny riaditeľ IA MPSVR SR. 

Model výnimočnosti
EFQM  vznikol v spolupráci so
zakladateľmi Európskej nadácie pre kvalitu (European Foundation for Quality
Management – EFQM) v roku 1988. Je nástrojom určeným ku komplexnému
posudzovaniu firmy a jej výkonu. Ide o model založený na 9 kritériách:
vodcovstvo, stratégia, pracovníci, partnerstvá a zdroje, procesy ako aj vzťah
k pracovníkom, k zákazníkom, k spoločnosti a celkové ekonomické
výsledky.  

Prvým krokom pre
získanie certifikátu EFQM je tvorba samohodnotiacej správy, ktorá je „interným“
videním oblastí z pohľadu vlastných zamestnancov. Za týmto účelom v IA MPSVR SR
vznikol 21 členný tím zamestnancov tvoriaci EFQM tím. Metodické vedenie tvorby
samohodnotiacej správy zabezpečovala Slovenská spoločnosť pre kvalitu
pravidelnými konzultáciami a workshopmi. Na základe samohodnotiacej správy bol
následne vytvorený Predkladací dokument, ktorý slúžil ako podklad pre
medzinárodné hodnotenie z Európskej nadácie pre kvalitu v Bruseli ako aj
externého hodnotiteľa.  

Implementačná
agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozpočtovou
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. V programovom období 2014-2020 plní úlohu
sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú
os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo-orientovaných projektov
financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii
prijímateľa v prípade národných projektov.

V rámci svojich
priorít prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti mladých ľudí, dlhodobo
nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých. Ďalej
prispieva k zlepšeniu prístupu na trh práce, a to zvyšovaním medziregionálnej
mobility za prácou, podporou samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo
vidieckych oblastiach. Podieľa sa aj na zlepšení podmienok pre zosúladenie
pracovného a rodinného života, čím by mala byť zvýšená zamestnanosť osôb s
rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

fotografia z odovzdávania certifikátu EFQM

tím EFQM

Leave A Comment