EnglishSlovak

Archive for 26 novembra, 2018

26 nov
0

Informácie o disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ po vyhodnotení 1. kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje o aktuálnej disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01:   Samosprávny kraj Alokácia kraj za zdroj EÚ Disponibilná alokácia […]

Read More
23 nov
0

Informačné semináre

Informácie o aktivitách projektu a možnostiach zapojenia sa do národného projektu sme poskytli v každom krajskom meste

Read More
23 nov
0

Zmena termínu Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest v Trnave

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o zmene termínu plánovaného Informačného seminára k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 na Podporu pracovných miest 29.11.2018 v Trnave. […]

Read More
14 nov
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“, a to v časti […]

Read More
12 nov
0

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2019 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

  Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len ŠSJN) pre národný projekt Terénna sociálna práca […]

Read More
09 nov
0

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Nitre a Bratislave

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych […]

Read More
08 nov
0

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2018

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od […]

Read More
05 nov
0

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás dovoľuje pozvať na   INFORMAČNÝ SEMINÁR (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných […]

Read More