EnglishSlovak

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

  • Domov
  • Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“
30 sep
0

Informácia o
predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2.
hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov
v rámci výzvy „Podpora
pracovných miest“
, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01,
že predpokladaný
termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2.
hodnotiaceho kola
 je do 28. 10. 2019. 

 

Dôvodom nedodržania termínu pre
vydanie rozhodnutí o ŽoNFP – 70 pracovných dní od konečného termínu
posudzovaného časového obdobia – je zabezpečenie technickej stránky
konania o predložených ŽoNFP
, t.j. administratívneho overenia
a odborného hodnotenia, v previazanosti na nutnosť ukončiť proces
konania o všetkých ŽoNFP
 predložených
v 2. hodnotiacom kole
. Nakoľko výška žiadaného NFP
v 1. a 2. hodnotiacom kole súhrnne prekročila indikatívnu výšku
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, v 2. hodnotiacom kole dôjde
k vydaniu rozhodnutí o schválení ŽoNFP a rozhodnutí o
neschválení ŽoNFP až na základe vytvorenia poradia ŽoNFP, a to aplikáciou
kritérií pre výber projektov.

Leave A Comment