EnglishSlovak

Archive for 29 októbra, 2019

29 okt
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 6. kola výzvy, […]

Read More
28 okt
0

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP z 2. kola predmetnej výzvy došlo k prekročeniu […]

Read More
24 okt
0

Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

V Bratislave sa konal druhý zo série tematických workshopov národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov. Témou workshopu bolo: Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Read More
22 okt
0

Radničkine trhy 2019

Témou tohto ročníka Radničkiných trhov bola príprava na prácu v procese deinštitucionalizácie.

Read More
22 okt
0

Aktivity projektu NP DI PTT- September 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci september 2019.

Read More
21 okt
0

Sociálne inovácie majú zelenú

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrá pre EŠIF pre Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj zrealizovali v októbri informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu sociálnych inovácií.

Read More
16 okt
0

Informácia o zverejnení Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Informácia o zverejnení OZNÁMENIA o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce IA MPSVR SR zverejnila na svojej stránke (www.ia.gov.sk) dňa […]

Read More
14 okt
0

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej prace pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity je neprístupný vzhľadom na ukončený termín uzávierky predkladania […]

Read More
11 okt
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Cieľová skupina – marginalizované […]

Read More
11 okt
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Read More