EnglishSlovak

Informácia pre žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci dopytovo-orientovaných výziev v súvislosti s pandémiou COVID-19 (koronavírus)

  • Domov
  • Informácia pre žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci dopytovo-orientovaných výziev v súvislosti s pandémiou COVID-19 (koronavírus)
26 mar
0

Implementačná agentúra MPSVR SR ubezpečuje žiadateľov aj prijímateľov, že v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (koronavírus) a núdzovým stavom pre oblasť zdravotníctva, je cieľom IA MPSVR SR zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach o NFP a implementácie projektov aj v tejto mimoriadnej situácii. 

V záujme minimalizácie negatívnych dopadov, vyplývajúcich zo šírenia pandémie, IA MPSVR SR prijíma a bude prijímať také opatrenia, ktoré neohrozia plynulosť finančných tokov a významne pomôžu znižovať administratívnu záťaž, pričom nebudú navyšovať administratívne a finančné náklady žiadateľov a prijímateľov v obmedzených podmienkach.

Na základe uvedeného platia nasledovné prijaté opatrenia zo strany IA MPSVR SR:

1. IA MPSVR SR upúšťa od sankcionovania žiadateľov/prijímateľov za nedodržanie stanovených lehôt, ak poskytnú relevantné zdôvodnenie vzniknutého omeškania.
2. IA MPSVR SR bude v riadne odôvodnených prípadoch schvaľovať prijímateľom zmeny projektu, ktoré umožnia plynulú realizáciu a ukončenie projektu, aj keď v štandardných podmienkach nejde o bežnú zmenu.  
3. IA MPSVR SR preferuje výhradne elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e-schránky, ITMS2014+ a e-mailu, pričom v prípade nutnosti predložiť listinnú formu konkrétneho dokumentu, je možné zaslať zaslať e-mailom či ITMS2014+ tento dokument a originál zaslať dodatočne. V prípade komunikácie e-mailom upozorňujeme na povinnosť uvádzať do kópie e-mailu aj štatutárneho zástupcu, prípadne ním splnomocnenú osobu, ak prostredníctvom e-mailu komunikuje tretia osoba. Zároveň dávame žiadateľom/prijímateľom na vedomie, že v prípade využívania komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ cez „Všeobecnú komunikáciu“, Implementačná agentúra MPSVR SR ako poskytovateľ automaticky predpokladá, že štatutárny orgán, resp. ním splnomocnená osoba má vedomosť o všetkých písomnostiach podaných touto formou, aj keď nie sú ním podpísané a overené (viď bod 4). Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ/prijímateľ je o všetkých skutočnostiach informovaný a nie je možné sa v budúcnosti odvolávať na nevedomosť ohľadom konkrétneho dokumentu. Štatutárny orgán, resp. ním splnomocnená osoba je zodpovedná za správnosť, úplnosť, pravdivosť a reálnosť dokumentácie týkajúcej sa projektu bez ohľadu na to, či je alebo nie je podpísaná.

NOVÉ! Nakoľko
uvoľňovaním opatrení pominuli dôvody na akceptáciu predloženia
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu či ITMS2014+ tých
dokumentov, ktoré majú byť predložené listinne, dovoľujeme si upozorniť
prijímateľov, že zavedené opatrenie sa v tomto bode ruší. Prijímateľ je
opäť povinný, v prípade nutnosti predložiť listinnú formu konkrétneho
dokumentu, predložiť ho prostredníctvom doporučeného doručenia poštou alebo
kuriérom či osobne do podateľne (resp. cez e-schránku). Zároveň, všetky
dokumenty, ktoré boli predložené v zmysle opatrenia a vzťahuje sa na
nich povinnosť zaslať dokument dodatočne v listinnej forme, je prijímateľ
povinný zrušením tohto opatrenia zaslať v listinnej forme.

4. IA MPSVR SR nevyžaduje fyzické podpisovania dokumentov v prípadoch, ak to nie je nevyhnutné (napr. Pracovné výkazy).  Uvedené však nezbavuje žiadateľa/prijímateľa zodpovednosti za správnosť, úplnosť, pravdivosť a reálnosť takto predkladanej dokumentácie. 
4. a) Zároveň, počas trvania doby uzatvorenia notárskych úradov a matrík, IA MPSVR SR nevyžaduje úradne overené dokumenty. Uvedené však nezbavuje žiadateľa/prijímateľa zodpovednosti za správnosť, úplnosť, pravdivosť a reálnosť takto predkladanej dokumentácie. (neplatné od 30.3.2020)
 5. IA MPSVR SR bude konzultovať s jednotlivými prijímateľmi všetky prípadné dopady mimoriadnej situácie na realizáciu jednotlivých projektov, pričom však ostáva na posúdení každého prijímateľa o možnostiach vysporiadania sa s danou situáciou. Každý prijímateľ je povinný si zvážiť všetky možnosti a zvoliť najprijateľnejšiu možnosť riešenia podľa nastavenia aktivít.

V rámci bodu 5 uvádza IA MPSVR aj nasledovné informácie:

Prijímateľ, ako zamestnávateľ, je povinný sa s ohľadom na zamestnancov vysporiadať s aktuálnou situáciou v intenciách Zákonníka práce, podľa pokynov zverejnených na webovom sídle MPSVR SR a NIP (odkazy viď nižšie).

 

V prípade, že výkon činností prijímateľa (a s tým spojená realizácia aktivít) je ohrozený mimoriadnou situáciou, odporúčame prijímateľom postupovať v súlade so Zmluvou NFP, formou napríklad:  

– Predĺženie maximálnej dĺžky realizácie projektu:  Vzhľadom na karanténne opatrenia je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť realizáciu aktivít projektu až nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z výzvy na predkladanie ŽoNFP.

– Pozastavenie realizácie aktivít projektu: V súvislosti s realizáciou aktivít projektu je možné vzniknuté situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu označiť ako Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť (OVZ) v zmysle článku 1 ods. 3 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. V zmysle článku 8 ods. 3 VZP je Prijímateľ oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ.

Upozorňujeme žiadateľov
a prijímateľov, že informácie uvedené v poslednom odseku majú
všeobecný charakter a je v kompetencii poskytovateľa posúdiť, kedy
 je možné uplatniť dané možnosti na žiadateľov/prijímateľov jednotlivých
výziev. Na základe toho si dovoľujeme upriamiť pozornosť žiadateľov
a prijímateľov predovšetkým na Informácie/Usmernenia zverejnené samostatne
pre každú výzvu, kde sú stanovené možné postupy žiadateľov/prijímateľov.

Odporúčané odkazy:     MPSVR SR https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html

                                               NIP https://www.ip.gov.sk/koronavirus-moznosti-zamestnavatela/

Leave A Comment