EnglishSlovak

Odporúčania pre KC/NDC/NSSDR od 10.6.2020

 • Domov
 • Odporúčania pre KC/NDC/NSSDR od 10.6.2020
10 jún
0

Účinnosť od 10. júna 2020

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zo dňa 9.6.2020 dávame do pozornosti nasledovné hygienické a preventívne opatrenia pri realizácii činností komunitných, nízkoprahových centier, ako i nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v rámci zapojených subjektov NP BOKKÚ:

Pri zabezpečovaní realizácie individuálnych aktivít/skupinových/komunitných aktivít[1] v zmysle Príručky pre zapojené subjekty[2], je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • Zabezpečiť pri vstupe do budovy KC/NDC/NSSDR oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je prijímateľ sociálnej služby povinný zostať v domácej izolácii,
 • Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u užívateľa sociálnej služby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory KC/NDC/NSSDR,
 • Všetci Poskytovatelia sociálnych služieb (odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC), pohybujúci sa v priestoroch KC/NDC/NSSDR, počas poskytovania odborných činností resp. iných činností klientom, sú povinní mať nasadenú ochranu horných dýchacích ciest (rúško, šál a pod.), táto povinnosť sa nevzťahuje na pracovníkov KC/NDC/NSSDR, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore bez prítomnosti klientov, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre pracovníka KC/NDC/NSSDR, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.
 • Všetci prijímatelia sociálnych služieb, pohybujúci sa v priestoroch KC/NDC/NSSDR, počas poskytovania odborných činností resp. iných činností, sú povinní mať nasadenú ochranu horných dýchacích ciest (rúško, šál a pod.). Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra. V prípade špecifických aktivít (napr. varenie) je potrebné mať aj ochranné rukavice,
 • Zaistiť pri vstupe do KC/NDC/NSSDR dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk. Pri vchode do prevádzky KC/NDC/NSSDR aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky a pod.,
 • Pravidelné umývanie rúk mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov; znefunkčniť sušiče rúk (v prípade ak nimi Poskytovateľ disponuje),
 • Pravidelne dezinfikovať priestory KC/NDC/NSSDR na dennej báze, pričom na zvýšené zabezpečenie hygieny je potrebné využiť možnosť sanitárneho dňa, resp. poldňa na týždennej báze[3],
 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • Povinnosti týkajúce individuálnych aktivít/skupinových/komunitných aktivít sa uplatňujú obdobne aj pri poskytovaní individuálneho poradenstva, resp. skupinového poradenstva; 
 • K vyššie uvedeným aktivitám je potrebné prispôsobiť harmonogram činností KC/NDC/NSSDR, aktivity naplánovať so zreteľom na počet užívateľov sociálnej služby v jednom čase v KC/NDC/NSSDR a primeraným spôsobom o tom informovať cieľovú skupinu KC/NDC/NSSDR;
 • Poskytovateľ KC/NDC/NSSDR je aj naďalej povinný sledovať webovú stránku ÚVZ SR a usmernia hlavného hygienika;

Odporúčania:

 • Pri účasti na skupinovej aktivite/komunitnej aktivite a pri príchode a odchode z priestorov skupinovej/komunitnej aktivity (napr. KC/NDC/NSSDR) zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • V rámci exteriéru, ak dôjde k stretnutiu s inými osobami do vzdialenosti dvoch metrov, je nosenie rúška, šálu a pod. odporúčané
 • Odporúča sa organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšinu času tráviť vonku, či v priľahlom exteriéri KC/NDC/NSSDR;
 • Odporúča sa v priestoroch KC/NDC/NSSDR nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory;
 • Odporúča sa znázorniť piktogramami v priestoroch KC/NDC/NSSDR jednotlivé opatrenia respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávanie si rúk, spôsob a dĺžku umývania rúk a pod.);

[1]Maximálna kapacita osôb pre zabezpečenie opatrení v interiéri vychádza z  platnej registrácie sociálnej služby, počet osôb pre zabezpečenie opatrení v exteriéri  je do 500 osôb vrátane. 

[2]Odporúčanie týkajúce sa frekvencie realizácie skupinových aktivít, v zmysle prílohy č. 5 Príručky pre zapojené subjekty, sa mení na toto obdobie nasledovne: frekvencia -> podľa potrieb Poskytovateľa KC/NDC/NSSDR;

[3] V rámci uvedenej aktivity je potrebné maximalizovať úsilie smerom k zabezpečeniu skupinových aktivít napr. v exteriéri, resp. v prípade potreby individuálneho poradenstva, podľa dostupných podmienok.

Leave A Comment