EnglishSlovak

Interná výzva v rámci implementácie NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

 • Domov
 • Interná výzva v rámci implementácie NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka
03 dec
0

b

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zverejňuje

Internú výzvu

v rámci implementácie NP TSP II

na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

Názov projektu: Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Operačný program:   Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Kód/číslo internej výzvy:   NP TSP II/ 01-2020

Dátum zverejnenia internej výzvy:       3. december 2020

Dátum uzavretia internej výzvy:           29. január 2021

Schválil:                                                Ing. Norbert Tinka, generálny riaditeľ


Interná výzva

na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

v rámci implementácie NP TSP II

b

1. Základné informácie o nadväzujúcich odborných činnostiach

V rámci implementácie NP TSP II sa okrem tradičnej podpory výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce pripravuje podpora aj pre odborné činnosti nadväzujúce na terénnu sociálnu prácu. Zámerom zaradenia tejto témy do NP je pilotne testovať plošnú realizáciu rôznorodého spektra odborných aktivít vo viacerých lokalitách, v ktorých je realizovaná terénna sociálna práca a zhodnotiť ich dopad pre cieľové skupiny – najmä osoby z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK“) a ľudí bez domova (ďalej aj „ĽbD“). Hodnotenie s odstupom času preukáže mieru potreby a významu tohto typu intervencií a umožní v budúcnosti efektívnejšie nastavovať verejné politiky pre uvedené cieľové skupiny.

Tieto tematicky zamerané odborné činnosti nadväzujúce na výkon terénnej sociálnej práce budú vykonávané prostredníctvom odborného pracovníka  (ďalej aj ako „OP“) v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

i.          financií a exekúcií,

ii.         bývania,

iii.        zamestnania.

Cieľom tejto výzvy je podporiť mestá, obce a mimovládne organizácie zapojené do NP  TSP II, ktoré nad rámec štandardného výkonu terénnej sociálnej práce realizovali aktivity – nadväzujúce odborné činnosti – aspoň v jednej z troch vyššie uvedených oblastí.

Účelom výzvy je tiež sieťovať podporených odborných pracovníkov a hľadať riešenia pre skvalitňovanie odborných činností s cieľom systematizácie ako témy, tak aj pozície odborného pracovníka. Sleduje tiež zvýšenie efektívnosti programov pre marginalizované cieľové skupiny a dosahovania výsledkov s vyššou pridanou hodnotou.

b

2. Oprávnené subjekty pre podanie žiadosti

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú tie mestá, obce a MVO, ktoré majú uzatvorenú Zmluvu o spolupráci v rámci NP TSP II, t.j. v rámci tohto NP realizujú terénnu sociálnu prácu prostredníctvom TSP či TP v príslušnej lokalite, a zároveň podnikli minimálne úvodné kroky v realizácií plánu rozvoja cieľovej skupiny.

b

3. Plán rozvoja cieľovej skupiny

Žiadateľ v žiadosti predkladá plán rozvoja cieľovej skupiny, tj. plán ako zvýšiť kvalitu života, zlepšiť životné podmienky, rozvíjať zručnosti osôb príslušnej cieľovej skupiny s ktorou pracujú TSP a TP, príp. celej komunity/obce/mesta. Plán rozvoja cieľovej skupiny rovnako popisuje nadväznosť odborných činností OP na výsledky práce TSP a TP.

Na účely tejto výzvy plán rozvoja cieľovej skupiny nie je oficiálny strategický dokument, ktorý obec vytvorila a má k dispozícii, ale predstava žiadateľa ako postupnosťou konkrétnych krokov podporiť rozvoj komunity, (minimálne) skupiny osôb, s ktorými pracujú TSP/TP, s podmienkou zahrnutia nadväzujúcich odborných aktivít vymedzených tematickým zameraním tejto výzvy. Podpora  pracovného miesta odborného pracovníka je pritom len prostriedkom na dosiahnutie cieľa/cieľov plánu rozvoja cieľovej skupiny a v žiadosti musí byť zdôvodnená jeho potreba.

Plán rozvoja cieľovej skupiny môže byť formulovaný

a.) užšie ako rozvoj určitej špecifickej oblasti cieľovej skupiny/ komunity, resp.

b.) globálnejšie, kde odborné činnosti v rámci NP TSP II budú len jednou časťou v širšom spektre aktivít (na ktoré bude mať žiadateľ zabezpečené finančné zdroje mimo NP TSP II) pre rozvoj celej lokality.

Podmienkou výzvy je, že plán rozvoja cieľovej skupiny je už v čase predkladania žiadosti v štádiu realizácie, minimálne v počiatočnej fáze. V žiadosti je nevyhnutné preukázať doterajšiu realizáciu minimálne úvodných krokov plánu rozvoja cieľovej skupiny.

b

4. Partnerstvo s ďalšími subjektami pri realizácii žiadosti/plánu rozvoja cieľovej skupiny

Mesto/obec/MVO môže pri realizácii plánu rozvoja cieľovej skupiny spojiť sily s iným lokálne pôsobiacim subjektom, či subjektami (vrátane tých,  ktorí nie sú zapojení v NP TSP II), zdieľať a spájať svoje skúsenosti a finančné zdroje pre vyššiu efektívnosť aktivít realizovaných pre cieľovú skupinu TSP.  Je to model realizácie, ktorý manažment NP TSP II víta a podporuje, a ktorý umožňuje najmä menším obciam spojiť (personálne aj finančné) sily a realizovať aktivity, ktoré by si osamotene nemohli (finančne či manažérsky) dovoliť, či by tieto aktivity boli neefektívne a nehospodárne (vzhľadom na veľkosť cieľovej skupiny). Je to aj príležitosť pre oprávnené subjekty v tejto výzve získať prostredníctvom  partnerstva s iným subjektom do plánu rozvoja cieľovej skupiny aktivity/ know-how, bez ktorých by nenaplnili podmienku realizácie počiatočnej fázy plánu rozvoja cieľovej skupiny, resp. by mali menšiu šancu na podporenie predloženej žiadosti o financovanie OP.

Žiadateľom v tejto výzve v prípade partnerstva a následne zmluvným partnerom IA MPSVR SR je výlučne subjekt zapojený do NP TSP II. Z toho vyplýva potreba úpravy vzťahov medzi členmi partnerstva v texte partnerskej zmluvy. Žiadateľ v prípade spojenia síl s partnerom/ partnermi predkladá kópiu partnerskej zmluvy ako povinnú prílohu žiadosti. V prípade krátkosti času a náročných schvaľovacích procedúr v rámci samosprávy je možné partnerskú dohodu ako prílohu žiadosti nahradiť dohodou o budúcej zmluve, v ktorej budú špecifikované základné body partnerstva. Podpísanie samotného dodatku k Zmluve o spolupráci je podmienené uzatvorením partnerskej zmluvy.  

Uzavretie partnerstva však nie je podmienkou pre zapojenie sa do tejto internej výzvy.

b

5. Výška a spôsob financovania nadväzujúcich odborných činností

Financovanie pozície odborného pracovníka je podobné ako v prípade TSP, resp. TP. IA MPSVR SR poskytuje vybraným subjektom financovanie personálnych výdavkov na odborného pracovníka, podľa postupu stanoveného v Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II (ďalej aj ako „Príručka“). Súčasne IA MPSVR SR poskytuje financie na náklady súvisiace s činnosťou podporovaných zamestnancov, ktorých výška je stanovená percentuálnym podielom z výšky reálnych personálnych nákladov.

IA MPSVR SR  bude na pozíciu odborného pracovníka uhrádzať personálne náklady vo výške, ktorú stanovuje rozpočet NP TSP II. Pre rok 2020 je maximálna výška celkovej ceny práce (ďalej aj ako „CCP“)  pre pozíciu odborný pracovník na úrovni 1 668,- €.

Podrobný popis financovania aktivít OP je súčasťou Príručky. Príručka je k dispozícii na: https://tsp.gov.sk/aktualizacia-prirucky-pre-spolupracujuce-subjekty-zapojene-do-narodneho-projektu-podpora-a-zvysovanie-kvality-terennej-socialnej-prace-np-tsp-ii/.

b

6. Tematické oblasti výkonu odborného pracovníka

Aktivity odborného pracovníka sa môžu koncentrovať v  nasledujúcich troch oblastiach: 

 1. Oblasť financií a exekúcií,
 2. Oblasť bývania,
 3. Oblasť zamestnania.

Žiadatelia uvádzajú v Žiadosti pri každej pozícii odborného pracovníka oblasť, v rámci ktorej bude realizovať svoju činnosť. Odbornému pracovníkovi môže byť priradená len jedna oblasť, v rámci ktorej je realizované aj výberové konanie (splnenie kvalifikačných a vzdelanostných predpokladov). V prípade aktivít, ktoré prechádzajú viacerými vyššie uvedenými oblasťami, musí žiadateľ pre príslušnú pozíciu odborného pracovníka uviesť len jednu dominantnú oblasť.

Podmienkou financovania odborného pracovníka je uzatvorenie pracovného pomeru na plný pracovný úväzok.

b

7. Maximálny počet pozícií odborných pracovníkov

Maximálny počet pozícií, ktorý IA MPSVR SR v rámci tejto výzvy podporí, sú 2 pracovné pozície odborného pracovníka v rámci jednej žiadosti. Žiadateľ musí v žiadosti preukázať opodstatnenosť každej žiadanej pozície, t.j. zmysluplné a účelné využitie finančných prostriedkov pre odborné aktivity nadväzujúce na TSP, a realizovateľnosť (z finančného aj odborného hľadiska) predkladaného zámeru, pri ktorom sa očakáva prínos reálnych benefitov pre cieľovú skupinu.

b

8. Časový rámec financovania výkonu práce odborných pracovníkov

Financovanie zamestnancov na pozícii odborný pracovník je možné až po schválení žiadosti zo strany IA MPSVR SR a následnom podpísaní dodatku k Zmluve o spolupráci. Podmienkou financovania je tiež realizácia výberového konania podľa podmienok stanovených v Príručke (najmä v jej prílohe č. 3), ktorým musia prejsť všetci zamestnanci na tejto novovytvorenej pozícii.  Predpokladané najskoršie financovanie pozícií odborného pracovníka je v priebehu  2. kvartálu 2021.

Financovanie výkonu odborných pracovníkov nemusí nastať nevyhnutne okamžite po schválení žiadosti a podpísaní dodatku k Zmluve. Mesto/obec/MVO môže v žiadosti uviesť aj neskorší začiatok výkonu, v závislosti od logickej postupnosti aktivít zámeru, ktorého súčasťou je dotyčná pozícia odborného pracovníka, najneskôr však do konca roka 2021.  

Koniec financovania aktivít odborného pracovníka v rámci NP TSP II je 31. marec 2023.

b

9. Minimálne vzdelanostné a kvalifikačné predpoklady zamestnanca na pozícii odborný pracovník

Odborný pracovník pre oblasť bývania

Vzdelanie:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, právo,  pedagogika  a iné humanitné a sociálne vedy.

Kvalifikačné predpoklady :

 • minimálne 5  (päť) rokov pracovných skúseností a
 • preukázateľná pracovná skúsenosť v oblasti bývania v trvaní minimálne 1 (jeden) rok v nasledujúcich programoch: housing first, DOM.ov, výstavba a rekonštrukcia prestupného bývania, príp. v iných programoch na podporu bývania pre MRK a ľudí bez domova, resp. iné nízkopríjmové skupiny ľudí; formy preukázania: životopis, pracovná zmluva alebo pracovná náplň a
 • preukázateľná účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách v oblasti poradenstva pomáhajúcich profesií, participatívnych metód práce, komunitnej práce, mentoringu a pod. v minimálnom rozsahu 40 hodín.

Odborný pracovník pre oblasť financií

Vzdelanie:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore právo, sociálna práca, ekonómia,  psychológia,  pedagogika  a iné humanitné a sociálne vedy.

Kvalifikačné predpoklady :

 • minimálne 5  (päť) rokov pracovných skúseností a
 • preukázateľná pracovná skúsenosť v trvaní minimálne 1 (jeden) rok v oblasti financií v témach osobný bankrot a exekučné konania a spotrebiteľské úvery (všetky 3 témy sú podmienkou); formy preukázania: životopis, pracovná zmluva alebo pracovná náplň a
 • preukázateľná účasť na školeniach a kurzoch v oblasti financií na témy osobný bankrot, exekučné konania – v minimálnom rozsahu 24 hodín.

Odborný pracovník pre oblasť zamestnania

Vzdelanie:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, právo,  pedagogika  a iné humanitné a sociálne vedy.

Kvalifikačné predpoklady :

 • minimálne 5  (päť) rokov pracovných skúseností a
 • preukázateľná pracovná skúsenosť v trvaní minimálne 1 (jeden) rok v oblasti podporovaného zamestnávania osôb pochádzajúcich z MRK, ľudí bez domova, resp. iných nízkopríjmových skupín a
 • preukázateľná účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách v oblasti individuálneho a skupinového poradenstva, alebo  pracovného a kariérového poradenstva, koučingu, mentoringu, supervízie, resp. relevantných kurzoch a školeniach  pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v minimálnom rozsahu 40 hodín.

b

10. Orientačný popis pracovných činností odborného pracovníka

Uvádzaný popis je orientačný, pracovná činnosť OP závisí od špecifík predloženého zámeru a od lokálnych špecifík. Za základný predpoklad dosahovania úspechov odborných pracovníkov sa považuje intenzívnejšia komunikácia a spolupráca s TSP a TP v danej lokalite.

Oblasť bývania:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v  spolupráci s TSP, TP s cieľom sprístupnenia primeraného bývania;
 • činnosti v prospech presadzovania práv  a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov  v oblasti bývania v lokalite, regióne;
 • analýza sociálnej situácie a možností človeka a individuálne plánovanie riešenia bytovej situácie;
 • zmocňovanie a motivácia  človeka v súvislosti so získaním a udržaním  bývania;
 • vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie potencionálnych prenajímateľov z verejného aj súkromného sektora (mesto, mestské časti, prosociálni prenajímatelia zo súkromného sektora, developeri, atď.), sprostredkovanie cenovo dostupných nájomných bytov, nastavenie korektných pravidiel nájomného vzťahu, pomoc pri ich dodržiavaní, pomoc pri správe bytov;
 • poskytovanie poradenstva na individuálnej úrovni vo vzťahu k jednotlivcovi/rodine/komunite, resp. pre samosprávy, neziskové organizácie a etc. v oblasti bývania, najmä legalizácia stavieb, vysporiadanie pozemkov, implementovanie prvkov housing firt či rapid rehousing a rôzne formy bývania – nájomné byty, svojpomocná výstavba, výstavba a rekonštrukcia prestupného bývania a pod.;
 • sieťovanie organizácií a inštitúcií, formovanie partnerstiev významných aktérov zameraných na agendu bývania – samosprávy, USVRK, ŠFRB, neziskové organizácie a pod. na lokálnej, resp. regionálnej úrovni;
 • spolupráca a kooperácia s expertami  v oblasti architektúry, urbanistiky, geodézie a pod.;
 • technicko – administratívne úkony v rámci  evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa  a rozvoj  odborných kompetencií, výkon iných  činnosti v súvislosti s aktuálnymi  potrebami  počas realizácie NP TSP II.

Oblasť financií:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb  v  spolupráci s TSP, TP s cieľom sprístupnenia činností v prospech oddlžovania;
 • poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva v oblasti financií, činnosti v prospech presadzovania práv  a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov  v oblasti financií;
 • analýza sociálnej, finančnej situácie  a problému človeka, individuálne plánovanie riešenia identifikovaného finančného problému človeka,  činnosti a intervencie v oblasti oddlžovania klientov (spotrebiteľské úvery, exekučné konania, osobný bankrot);
 • zmocňovanie a motivácia  človeka v súvislosti s finančnou disciplínou;
 • spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami: MS SR, Centrum právnej pomoci, Exekútorské úrady, UPSVR, Sociálna poisťovňa, matriky a etc.;
 • technicko – administratívne úkony v rámci  evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa  a rozvoj  odborných kompetencií, výkon iných  činnosti v súvislosti s aktuálnymi  potrebami  počas realizácie NP TSP II.

Oblasť zamestnania:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v  spolupráci s TSP, TP s cieľom zamestnania sa, udržania zamestnania, resp. zvýšenia šancí na trhu práce;
 • činnosti v prospech presadzovania práv  a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov  v oblasti zamestnania sa  v lokalite, regióne;
 • sociálna analýza celkovej situácie človeka a tvorba individuálnych krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií v súvislosti so zamestnaním sa;
 • zmocňovanie a motivácia  človeka v súvislosti so získaním a udržaním zamestnania, resp. zvyšovania kvalifikácie;
 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych zamestnávateľov, napr. aj dostupnosť sociálnych podnikov a ich priebežné informovanie, motivovanie v prospech zamestnávania osôb z MRK, ľudí bez domova;
 • komunikácia so zamestnávateľom s cieľom uľahčenia procesu nástupu do práce, podpora klienta na pracovisku po dohode so zamestnávateľom, koučing na pracovisku;, pravidelná konzultácia so zamestnávateľmi v súvislosti s prevenciou predčasného  odchodu zo zamestnania;
 • individuálne konzultácie  zamestnaných osôb v ich prirodzenom prostredí, resp. pomoc pri riešení aktuálnych problémov na pracovisku;
 • spolupráca so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami v lokalite, regióne, napr. aj s regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky, sieťovanie, príp. vytváranie ďalších partnerstiev v prospech vytvárania a udržania pracovných miest, rozvoja vzdelávacích a iných možností pre ľudí z MRK, ľudí bez domova;
 • vzdelávacie aktivity individuálnou  a skupinovou formou pre zamestnávateľov s cieľom scitlivovania aktérov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia a zefektívnenie vzájomnej komunikácie;
 • technicko – administratívne úkony v rámci  evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa  a rozvoj  odborných kompetencií, výkon iných  činnosti v súvislosti s aktuálnymi  potrebami  počas realizácie NP TSP II.

Vo všetkých troch oblastiach je predpokladom výkonu práce schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP vykonávať prácu v teréne.

b

11. Materiálne a technické vybavenie pre odborného pracovníka

Žiadateľ je po podpísaní dodatku k Zmluve o spolupráci povinný zabezpečiť pre odborného pracovníka/ pracovníkov primerané materiálne a technické vybavenie. Minimálne požiadavky sú pracovný stôl s pracovným miestom, primeraným charakteru zámeru, notebook/ desktop s internetovým pripojením, mobilný telefón s primeranou veľkosťou paušálu, prístup na tlačiareň.

b

12. Postup pri predkladaní žiadosti

Mesto/obec/MVO, ktoré/ktorá spĺňa podmienku stanovenú v bode č. 2 vyplní formulár žiadosti (príloha výzvy). V procese prípravy žiadosti manažment NP výrazne odporúča konzultovať prípravu žiadosti s príslušným regionálnym koordinátorom.

Pri predkladaní žiadosti je dôležité, aby

 1. žiadateľ vyplnil žiadosť v stanovenom formáte,
 2. vytlačenú žiadosť v dvoch exemplároch podpísal štatutárny orgán a opatril ju odtlačkom pečiatky (ak sa používa),
 3. žiadosť zaslal v dvoch originálnych exemplároch na adresu NP TSP II najneskôr v deň uzávierky, ktorá je stanovená v bode č. 14,
 4. žiadateľ k žiadosti pripojil prípadné prílohy, ktoré dokumentujú plán rozvoja cieľovej skupiny, prípadne jeho časti/fázy,
 5. v prípade partnerstva žiadateľ predložil kópiu partnerskej zmluvy alebo dohodu o budúcej zmluve, príp. iné k partnerstvu relevantné dokumenty.

Takto finalizovanú žiadosť doručí na adresu doručenia v uzavretom a nepriehľadnom obale, na ktorom musí byť uvedený nápis: „NEOTVÁRAŤ – Žiadosť NP TSP II“

Adresa doručenia:

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

821 01 Bratislava,

Žiadosť je možné predložiť na IA MPSVR SR (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

 • doporučenou poštovou prepravou[1],

alebo

 • osobne na podateľni IA MPSVR SR,
 • kuriérskou službou,

v pracovné dni v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle IA MPSVR SR www.ia.gov.sk.

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej IA MPSVR SR.

Žiadosť sa považuje za riadne doručenú, ak žiadosť a jej prílohy sú vypracované na počítači, čitateľne, v slovenskom jazyku a písmom, umožňujúcim rozpoznanie textu, t. j. tak, aby bolo možné objektívne posúdenie obsahu žiadosti. V prípade príloh predložených v inom ako slovenskom jazyku, musí byť priložený oficiálny preklad do slovenského jazyka. Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku.

Žiadosť sa považuje za doručenú včas ak bola predložená do termínu uzavretia Oznámenia. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať žiadosť včas je dátum odovzdania listinnej verzie žiadosti osobne do podateľne, alebo dátum jej odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu.

Pokiaľ na poštovej zásielke od žiadateľa nie je poštová pečiatka s dátumom odovzdania písomnej formy dokumentácie žiadosti na poštovú prepravu, resp. dátum je nečitateľný, IA MPSVR SR vyzve žiadateľa na preukázanie dátumu odovzdania zásielky obsahujúcej žiadosti na poštovú prepravu – žiadateľ tak môže urobiť preukázaním odovzdania zásielky na poštovú prepravu prostredníctvom podacieho lístka alebo iným preukázateľným spôsobom. IA MPSVR SR nezodpovedá za žiadosť, ktorú žiadateľ  zašle poštou alebo  kuriérskou  službou, ak bude poškodená, príp. nebude doručená.  IA MPSVR SR nezodpovedá ani za prípadné dôsledky, ktoré z toho vyplynú.

Obdobne sa postupuje pri overovaní splnenia stanovenej lehoty aj pri predkladaní iných dokumentov v rámci hodnotiaceho procesu. 

Žiadosť je doručená v určenej forme, ak je vyplnený predpísaný formulár žiadosti na počítači a zároveň je doručený v listinnej podobe vrátane príloh, ktoré sú originálom alebo overenou kópiu dokumentov.

V prípade, ak žiadateľ (obec, MVO) nepredloží žiadosť riadne, alebo včas, alebo v určenej forme, IA MPSVR SR nebude takúto žiadosť posudzovať.

Podpísaním  žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov v nej uvedených a akceptuje podmienky tejto výzvy.

b

13. Posudzovanie predložených žiadostí

Každá predložená žiadosť, doručená podľa stanovených podmienok, bude posudzovaná osobitne 2 hodnotiteľmi – členmi tímu NP TSP II – na základe stanovených kritérií, ktoré sú prílohou tejto Výzvy.  Na základe 2 samostatných posudkov, vypracovaných hodnotiteľmi, bude zo strany manažmentu NP TSP II vypracovaný návrh na podporenie /nepodporenie žiadanej pozície/ pozícií. Tento návrh posúdi Riadiaci výbor NP TSP II (RV NP TSP) a odporučí generálnemu riaditeľovi IA MPSVR SR (GR IA MPSVR SR ) vyhovieť či nevyhovieť predloženej žiadosti. Na základe odporúčania RV NP TSP II generálny riaditeľ IA MPSVR SR rozhodne o podpísaní dodatku k Zmluve o spolupráci, čo je právnym predpokladom pre finančnú podporu na pozíciu odborného pracovníka/ pracovníkov.

b

14. Termín na predkladanie žiadostí

Termín uzávierky pre predloženie žiadosti o financovanie pozície odborného pracovníka je
29. január 2021.

b

15. Poskytovanie informácií

V prípade akýchkoľvek  otázok, súvisiacich s problematikou tejto Výzvy,  je potrebné obrátiť sa na príslušného regionálneho koordinátora NP TSP II (kontakty na RK). V následných fázach prípravy žiadosti budú do konzultácií k žiadosti zapojení aj ďalší členovia tímu NP TSP II.

Prílohy:

 1. Formulár žiadosti (doc, 26 kB) / Formulár žiadosti (rtf, 101 kB)
 2. Hodnotiace kritériá pre posúdenie žiadosti (pdf, 526 kB)

[1] V súlade s podmienkami stanovenými Zákonom č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platnosť zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým nie je dotknutá.

b

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf (1 MB): Interná výzva v rámci implementácie NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

Leave A Comment