EnglishSlovak

Do tejto sekcie pridávame publikácie a iné zaujímavé materiály súvisiace so skvalitňovaním výkonu terénnej sociálnej práce a ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

Materiály IA MPSVR SR

 

Príručka terénnej sociálnej práce –Práca s ľuďmi z marginalizovaných skupín a s ľuďmi bez domova

 

 

Kontextová evaluácia terénnej sociálnej práce – Záverečná správa

 

Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce 2018

 

Kontextová evaluácia terénnej sociálnej práce – Zhrnutie záverečnej správy

 

Field Social Work Context Evaluation – final report summary – 2019

Exploring Field Social Work in Slovakia – evaluation of the programme funded by European Social Fund in 2007 – 2013

 


Výsledky validovaného indexu technickej potrebnosti TSP (.pdf, 1,84 MB)

Mapovanie prítomnosti rôznych typov intervencií podľa kategórií hodnotenia v indexe TSP (.pdf, 1,21 MB)


Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách (.pdf, 1 MB)


Terénna sociálna práca na Slovensku. Evaluácia terénnej sociálnej práce financovanej z ESF v programovom období 2007 – 2013 na Slovensku (.pdf, 1 MB)


Materiály tretích strán

 

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie:

Havlíček, Ch., Jablonická-Zezulová, J.: Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitným dôrazom na terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách 2017, 29 s.


CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry:

Balážová Z., Gallová-Kriglerová E., Chudžíková A., Kadlečíková J., Lajčáková J.: Riešenie nezamestnanosti Rómov. Od mýtu k praxi a späť  2017, 89 s.

Gallová-Kriglerová E., Chudžíková A.: Možnosti samospráv v prevencii radikalizácie – inšpirácie z Nórska  2017, 20 s.

Kolektív autorov: Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu – príklady dobrej praxe 9 s.

Lajčáková, J.:  Rovné šance II.: podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení 2015, 90 s.

Lajčáková, J.: Rovné šance I.: podpora stredoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení 2015, 96 s.

Dráľ, P.: Vyrovnávame šance. Príručka na podporu študijnej a profesijnej orientácie sociálne znevýhodnených žiakov 2015, 92 s.

Balážová, Z.: Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách 2014, 74 s.

G. Kriglerová, E., Medľová, K., Rapošová. I., Šedovičová, M.:  Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku 2015, 85 s.

Hapalová, M., G. Kriglerová,E.: O krok bližšie k inklúzii 2015, 85 s.

G. Kriglerová, E., Gažovičová, T.: Škola pre všetkých? Inkluzívnosť opatrení vo vzťahu k rómskym deťom 2012, 110 s.


IOM – medzinárodná organizácia pre migráciu:

Webová stránka www.bezpecnecestovanie.iom.sk je vhodným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí cestujú alebo chcú pracovať v zahraničí.

Upozorňuje na riziko obchodovania s ľuďmi a radí, ako sa mu vyhnúť a čo robiť v krízovej situácii.

Ponúka možnosť priamo sa skontaktovať s pracovníkmi IOM cez kontaktný formulár, email alebo telefón.

Ako sa nestratiť vo svete – užitočné rady na cesty

Prevencia obchodovania s ľuďmi – tréningový materiál

Bezpečné cestovanie – tipy na využitie mobilne aplikácie SAFE

Dokumentárny film 0800 800 818 (2011) predstavuje reálne príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.


PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia:

Alena Ambrózová a kol.: PROCES TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V SOCIÁLNE VYLÚČENEJ KOMUNITE 2006, 76 s.

Dušan Ondrušek: EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA V TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCI 2007, 77 s.

Dušan Ondrušek, Dana Potočková, Juraj Hipš: VÝCHOVA K TOLERANCII HROU. Inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové štúdie pre trénerov 2007, 84 s.

Ján Mihálik (ed.): FUNDRAISING BEZ HRANÍC. Získavanie darcov pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc 2012, 200 s.

Samuel Arbe (ed.): 10 KAPITOL O VÝVOJI OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 2012, 128 s.

Dušan Ondrušek, Vladimír Labáth, Zuzana Tordová: KONFLIKT, ZMIEROVANIE, ZMIEROVACIE RADY 2005, 79 s.

Ruth Mischnick: NENÁSILNÁ TRANSFORMÁCIA KONFLIKTOV. Manuál pre tréning trénerov 2007, 162 s.

Aleš Bednařík: RIEŠENIE KONFLIKTOV 2003, 201 s.

Karolína Miková, Martina Paulíková, Zora Pauliniová: VEREJNÉ PRIESTORY 2010, 135 s.

Karolína Miková, Zora Paulíniová: OBČIANSKA PARTICIPÁCIA 2012, 28 s.

Aleš Bednařík, Jano Hrubala, Vlado Labáth, Kaja Miková, Dušan Ondrušek: TRÉNING HROU 1998, 88 s.

Dušan Ondrušek, Vladimír Labáth: TRÉNING? TRÉNING. UČENIE ZÁŽITKOM 2007, 227 s.


Agentura pro sociální začleňování (ČR):

Rôzni autori: Materiály z konferencií, seminárov a workshopov 


Člověk v tísni (ČR):

Karolína Ranglová, Petra Sedláčková, Kateřina Lánská a kol: Průvodce nízkoprahovými předškolními kluby. 2015, 72 s.

Adriana Černá, Aneta Horká, Dominika Knoblochová, Pavel Marčík:Spolupráce, podpora a vedení dobrovolníků. 2015, 31 s.

Eliška Boukalová, Aneta Horká, Eva Kadlecová, Dominika Knoblochová, Karolína Křelinová a kol.: Průvodce skupinovým doučováním. 2015, 41 s.

Tereza Babcová, Barbara Halířová, Petr Mati, Martin Slavík, Jiří Starý:Workshopy pro život. 2014, 40 s.

Petra Klingerová, Štefan Gabčo, Monika Schweidlerová, Vendula Karasová: Metodika programu Podpora vzdělání. 2013, 104 s.

Lada Šuláková, Daniel Hůle a kolektiv: Metodika programu Kariérní poradenství. 2013, 148 s.

Lada Šuláková: Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež.2013, 39 s.

Tereza Hrdinková, Petr Mati: Metodika dluhového poradenství. 2013, 60 s.

kolektiv autorů: Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory.2013, 36 s.

Petra Klingerová a kol.: Systémová spojení – předškolní vzdělávání. 2013, 44 s.

Karolína Ranglová a kol.: Předškolní kluby – metodika práce, teorie a praxe. 2013, 57 s.

Gunvor Sønnesyn: Metodologie Grunnlaget: model pojmového vyučování. 2013, 123 s.

kolektiv autorů: Metodika finančního poradenství. 2011, 2011, 98 s.

kolektiv autorů: Metodika pracovního poradenství. 2011, 112 s.

kolektiv autorů: Dluhová problematika. 2007, 74 s.Hodnotenie Národného
projektu Podpora
a zvyšovanie kvality
terénnej sociálnej práce
„NP TSP II“/wp-content/uploads/2024/04/Standardy-TSP-2023-preview.pdf