EnglishSlovak

Archive for 29 novembra, 2021

29 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2021

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.2) účinné od 05.11.2021, […]

Read More
15 nov
0

Terénna opatrovateľská služba v našich obciach

Aj malé obce ako Brunovce a Benkovce považujú domácu opatrovateľskú službu za jednu z najdôležitejších sociálnych služieb, ktorú môžu svojim občanom poskytnúť. Pozrite si ich príbehy odvysielané v relácii CESTY ISTOTY na 3ke.

Read More
10 nov
0

Regionálna online konferencia – Hodnota človeka v sociálnych službách

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2021 online.

Read More
10 nov
0

Medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI 2021

V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnila medzinárodná konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie – AGASI 2021, ktorú zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa. Partnerom konferencie bol Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Read More
05 nov
0

Podpora vysokoškolského štúdia terénnych pracovníkov

V septembri 2021 sme vyhlásili Internú výzvu na podporu terénnych pracovníkov počas vysokoškolského štúdia. Cieľom výzvy je motivovať finančnou podporou zamestnancov a zamestnankyne na pozícii terénnych pracovníkov (ďalej aj ako „TP“) […]

Read More
04 nov
0

Záznam z metodického stretnutia Investičný zámer v kontexte návratnej zložky

Konalo sa 3.11. 2021 a sociálni podnikatelia sa na ňom dozvedeli o najčastejších problémoch a odporúčaniach súvisiacich s vypracovaním investičného zámeru a o tom, ako k jeho posudzovaniu pristupuje banka pri žiadosti o úver.

Read More