EnglishSlovak

Regionálna konferencia DOSTUPNÉ BÝVANIE - VÝZVY A PERSPEKTÍVY

  • Domov
  • Regionálna konferencia DOSTUPNÉ BÝVANIE – VÝZVY A PERSPEKTÍVY
11 apr
0

Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci projektu NP TSP II zorganizovala v spolupráci s vedecko-výskumným tímom z FaVU VUT v Brne, FF MUNI v Brne a samosprávou mesta Modrý Kameň regionálnu konferenciu na tému Dostupné bývanie – výzvy a perspektívy.

Konferencia sa konala 25.3.2022 v priestoroch kultúrneho domu mestečka Modrý Kameň a zúčastnili sa na nej zástupcovia samospráv miest a obcí z okresu Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Banská Štiavnica, zástupcovia ÚPSVaR Veľký Krtíš, projektu Housing First z Veľkého Krtíša a Lučenca a tiež zástupcovia metodického tímu NP TSP II.

Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na možnosti a nástroje využívané pre rozvoj dostupného bývania v mestách a obciach a predstaviť príklady dobrej praxe v tejto oblasti.

Prvá časť konferencie bola venovaná skúsenostiam s ukončovaním bytovej núdze v meste Brno, kde sa pomocou prístupu Housing First v súčinnosti s magistrátom  mesta podarilo vyriešiť stav bytovej núdze 50 rodín s deťmi. Mgr. Jan Milota z českej organizácie Platforma pro sociální bydlení prezentoval priebeh implementácie a výsledky úspešného projektu, vďaka ktorému sa podarilo v Brne ubytovať 531 ľudí (z toho 246 detí), pričom takmer všetkým účastníkom projektu sa vďaka intenzívnej podpore sociálnych pracovníkov podarilo bývanie si udržať a zlepšiť tak svoju životnú situáciu.

V ďalšom príspevku vystúpil uznávaný expert na sociálne bývanie Bc.Martin Freund, ktorý sa podieľal na tvorbe bratislavskej Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020-2030. Prítomným predstavil význam a ciele tohto strategického materiálu a tiež participatívne aktivity a nástroje pri tvorbe koncepcie mestskej (obecnej) bytovej politiky a udržateľného bytového fondu, ktoré môžu slúžiť ako vzor pre ostatné obce a mestá na Slovensku.

V druhej časti konferencie, poslanci štatutárneho mesta Jihlava Bc. Daniel Škarka a Mgr. Pavlína Kolářová predstavili prípadovú štúdiu politiky bývania mesta Jihlava, ktorá je realizovaná v spolupráci s mestskou samosprávou a úspešne smeruje k ukončovaniu bytovej núdze a k budovaniu kapacít nesegregovaného dostupného bývania.

Mestečko Modrý Kameň, v ktorom sa konferencia konala, má bohaté skúsenosti s tvorbou a rozširovaním svojho mestského bytového fondu.  Práve tieto skúsenosti, ako aj rôzne možnosti financovania výstavby mestských bytov prezentovala vo svojom príspevku primátorka mesta Modrý Kameň Ing. Mária Bednárová.

„Mesto M. Kameň intenzívnou výstavbou nájomných bytov  v období od r. 2013 do r. 2021 navýšilo ponuku dostupného nájomného bývania v lokalite mesta o 73 bytových jednotiek, zastavilo stagnáciu a postupný pokles počtu obyvateľov /nárast obyvateľov z titulu prisťahovania o 240 osôb/, a naštartovalo rozvoj mesta“,  uviedla pani primátorka Mária Bednárová.

Záverečná online prezentácia patrila PhDr. Veronike Rehákovej, riaditeľke odboru koncepcie bytovej politiky MDV SR, ktorá predstavila nástroje Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania v oblasti bytovej politiky pre samosprávy.

Skúsenosti našich kolegov z Českej republiky, ako aj skúsenosti ostatných prezentujúcich poskytli účastníkom konferencie širší obraz o tom, aký dôležitý je rozvoj dostupného bývania v slovenských mestách a obciach a aké nástroje je možné v tejto oblasti využiť.

Za výbornú organizáciu konferencie v Modrom Kameni ďakujeme našej regionálnej koordinátorke Janke Zauškovej.