EnglishSlovak

Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb

  • Domov
  • Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb
08 júl
0

Tematický workshop s týmto názvom sa konal 29. júna 2022, prezenčnou formou v Bratislave. Lektorkou workshopu bola PhDr. Erika Sučanská, riaditeľka zariadenia pre seniorov Dominik, n.o.

Prvá časť bola venovaná téme aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb. Určuje ju § 7 zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý zakotvil právo prijímateľa na aktivizáciu podľa svojich potrieb, schopností a možností a na druhej strane povinnosť poskytovateľa mu túto aktivizáciu poskytnúť na odbornej úrovni. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje každému prijímateľovi sociálnej služby (PSS) prístup k rôznym druhom aktivizácie, ktoré zohľadňujú potreby a preferencie prijímateľa a ktorých prostredníctvom môže rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti zamestnávania, vzdelávania alebo v iných oblastiach tak, aby mohol naplniť predstavu o svojom sociálnom postavení v živote. Rozvoj zručností je prispôsobený osobným preferenciám PSS, jeho veku, zdravotnému stavu a individuálnym schopnostiam a môže obsahovať aj rozvoj každodenných zručností. Aktivizácia PSS napomáha pri hľadaní nových istôt, nového zmyslu žitia a nových postojov k životu.

Ďalšia časť workshopu bola zameraná na aktivizáciu seniorov. Vysvetlené boli, základné potreby v seniorskej aktivizácii, medzi ktoré patrí:
nezávislosť – najmä v oblasti použitia služieb a možnosti vzdelávania,
participácia – príležitosť podávať svoje skúsenosti a podieľať sa na vlastných rozhodnutiach
sebarealizácia – mať možnosť realizovať sa v oblasti vzdelávacej, kultúrnej, duchovnej, rekreačnej,
dôstojnosť – zahrňuje potrebu zaobchádzania a úcty, 
dostupnosť starostlivosti – zahrňuje prístup k zdravotným, sociálnym a právnym službám.

Zdroj: PhDr. Erika Sučanská

Pre správnu stimuláciu prijímateľov sociálnych služieb je dôležité bezbariérové prostredie priaznivé pre aktivizáciu. Osadenie všetkých ovládacích prvkov, ako sú vypínače osvetlenia a elektrické zásuvky, by mali byť v jednotnej výške 80 cm od podlahy. Najjednoduchším riešením je nízky nábytok, najľahšie prístupné sú komody so zásuvkami. Nábytok je možné vybaviť piktogrammi, alebo nápismi, aby prijímateľom sociálnych služieb s demenciou pomáhali v lepšej orientácií. Pre ľudí s Alzhemerovou chorobou sú vhodné elektricky ovládateľné polohovacie lôžka. K lôžku je možné pripojiť kontaktnú podložku, ktorá v prípade opustenia lôžka začne opatrovateľskému personálu signalizovať túto skutočnosť.

Zdroj: PhDr. Erika Sučanská

Priestory hygieny, by mali byť svojou veľkosťou a dispozíciou zariadené tak, aby sa v priestore mohli bezproblémovo pohybovať prijímatelia sociálnych služieb ako aj ich opatrujúci. Predpísané normy by mali spĺňať dvere, ktorých odporúčaná šírka je 90 cm s výsuvným prahom. Okná majú byť veľké a presvetlené s parapetom vo výške 60 cm. Chodbové priestory by mali mať šírku 180 cm.

Posledná časť workshopu bola venovaná zmyslovej aktivizácii a reministencii.
Zmyslová aktivizácia je založená na zmyslovom vnímaní ako je zrak, sluch, vôňa, dotyk a chuť. Jej cieľom je, aby senior a človek s demenciou dokázal všetkými zmyslami vnímať aj starobu ako plnohodnotnú a dôstojnú etapu života, dokázal byť aktívny, cítil radosť zo života a prostredníctvom aktivizácie získal nové skúsenosti, a tak rozšíril svoj pohľad na život.

V procese plánovania stretnutí uskutočnených v rámci zmyslovej aktivizácie je dôležité, aby sme si vopred zodpovedali otázky ako napríklad: Pre koho budeme aktivizáciu realizovať? Prečo ju budeme realizovať – teda aké ciele sledujeme? Ako bude aktivizácia realizovaná – výber aktivizačného materiálu? Kde sa aktivizácia uskutoční – ako bude pripravená miestnosť? Kedy sa aktivizácia uskutoční? Dôraz kladieme na to, aby bol klient na aktivizáciu vždy vopred pozvaný (Vojtová, 2014).

Reminscencia je cieľavedomá práca so spomienkami. Ide o proces znovu prežitia minulých zážitkov a udalostí v prítomnosti, čo pomáha človeku k dosiahnutiu jeho životnej integrity. Táto technika je vhodná najmä pre ľudí s poruchami krátkodobej pamäti.
Spomienky vo vyššom veku môžu slúžiť k: zdôrazneniu pozitívnych stránok osobnosti človeka a zachovanie seba prijatia, zvýšenie pocitu vlastnej hodnoty, udržanie pocitu osobnej identity, zmene negatívneho image a narušenia stereotypu o starobe, získaniu stimulujúcej a príjemnej skúsenosti, získavaniu materiálu pre proces bilancovania, dosiahnutiu integrity vo vlastnom živote.

Je vhodné aby malo zariadenie svoju vlastnú reminiscenčnú miestnosť, nie je to však podmienka. Reminscencia by sa mala vykonávať 1 týždenne v trvaní 1-2 hodiny v homogénnej skupine (čiže skupine, ktorá sa navzájom pozná). Vhodné témy sú hudba a spev, domáce albumy, osobné predmety, manipulácia s predmetmi (napr. krájanie a nakladanie kapusty), vône, pachy, chute.

Zdroj: PhDr. Erika Sučanská

Seniorom a seniorkám napomáhajú aktivizačné činnosti k pozitívnemu mysleniu, udržiavajú ich vo fyzicky i psychicky dobrom stave, podporujú aktívnu komunikáciu a prispievajú k plynulejšej inklúzii spoločnosti a medzigeneračnom porozumení.