EnglishSlovak

Základné informácie


V roku 2018 začala  Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávaniaa Fakultou architektúry STU –Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA realizovať národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie, napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku klientom (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s klientami, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť klientov do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces deinštitucionalizácie.

Do projektu sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 1.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Prijímateľ NFP:

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len IA MPSVR SR)

Partneri:

1.Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len RPSP)

2.Slovenská únia podporovaného zamestnávania (ďalej len SUPZ)

3.Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA STU (ďalej len CEDA

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 4 – Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.2.1 – Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Kategórie regiónov: celé územie Slovenskej republiky

Doba realizácie: august 2018  až december 2023

Cieľové skupiny:

•  deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

•  verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

•  zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Aktivita 1: Podpora transformačných tímov pri tvorbe realizácii transformačných plánov

Podaktivita 1.1 –   Zriadenie a činnosť riadiaceho výboru projektu

Podaktivita 1.2 –   Zriadenie a činnosť metodického a koordinačného tímu DI

Podaktivita 1.3 –   Výber zariadení sociálnych služieb

Podaktivita 1.4 –   Monitoring a hodnotenie pripravenosti zapojených

zariadení sociálnych služieb a odborná oponentúra transformačného plánu v zapojených zariadeniach sociálnych služieb.

Podaktivita 1.5 –   Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov

a zriaďovateľov sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť – akreditované vzdelávanie

Podaktivita 1.6 –   Podpora transformačných tímov

Podaktivita 1.7 –   Diseminácia a práca s komunitou

Zmluva o poskytnutí NFP Z312041R446

Žiadosť o NFP _ NP DI PTT