EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu asistent/asistentka garantky odborných aktivít (GOA)

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu asistent/asistentka garantky odborných aktivít (GOA)
11 júl
0

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat /brutto/: 1400 €

Termín nástupu: august 2022/dohodou

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá, do 30.06.2023

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Asistent/asistentka GOA,   bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, bude pôsobiť v Bratislave  a vykonávať koordinačné, podporné a odborné aktivity v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II.

–        Samostatný výkon rôznorodých odborných a podporných činností v súvislosti s aktivitami v rámci realizácie výkonu terénnej sociálnej práce.

–        Organizačno-technické práce v súvislosti s riadením a koordináciou odborných činností pri výkone terénnej sociálnej práce.

–        Koordinácia komunikácie v rámci metodického tímu, projektového tímu a regionálnych pracovníkov.

–        Zabezpečovanie komunikácie so spolupracujúcimi obcami a MVO v rámci výkonu terénnej sociálnej práce.

–        Organizačné práce pri príprave rokovaní, pracovných stretnutí a porád.

–        Evidencia, distribúcia a spracovanie korešpondencie, spisovej dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom organizácie a NP TSP II.

–        Vykonáva ďalšie podporné a administratívne činnosti v rámci metodického vedenia a riadenia projektu na základe pokynov garantky odborných aktivít, príp. hlavných koordinátorov-metodikov.

Požadované vzdelanie a prax:

 • ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa v humanitných vedách alebo
 • ukončené SŠ s maturitou a minimálne 1 (jeden)  rok odbornej praxe
 • Signifikantnou výhodou je pracovná skúsenosť s cieľovou skupinou

Počítačové znalosti – používateľ: 

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, ochota učiť sa
 • Precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom
 • Pracovné skúsenosti zo sociálnej oblasti a mimovládneho sektora sú výhodou.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/IA_KZ_2022___prilohy.pdf?csrt=1087938829518778886

Stručná informácia o projekte:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje  je  národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich  odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.07.2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list.
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované.
 3. Kópia dokladu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské I. stupňa, resp. maturitné vysvedčenie).
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TSP II – asistent GOA“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151