EnglishSlovak

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje upozorniť zapojené subjekty do NP BOKKÚ na nedostatky, ktoré boli identifikované pri výkone administratívnej kontroly predložených žiadostí o refundáciu:

  • na predloženom doklade o zaúčtovaní mzdových výdavkov zamestnancov KC/NDC/NSSDR –  hrubá mzda, odvody do SP, zdravotných poisťovní a daň nie sú zaúčtované na účtoch 521, 524 a 342  predkladať UCT doklad nákladových účtov,
  • niektoré predložené fotokópie podpornej dokumentácie nie sú verifikované (podpísané) štatutárnym zástupcom, pripadne splnomocnenou osobou v zmysle Zmluvy o spolupráci podľa príloha č. 1 a Splnomocnenia,
  • Pracovný výkaz – nesprávne nárokované hodiny dovolenky, prekážok v práci a sviatkov v zmysle stanoveného pracovného času Poskytovateľa, napr: pri čerpaní dovolenky, sviatkov , návšteva lekára a pod. sa neuvádza prestávka na obed,  ak zamestnanec čerpá dovolenku 1/2 dňa je treba uviesť pri 7,5 hod. pracovnom čase –  3:45 hod. dovolenka, pri 8 hod. pracovnom čase – 4 hod. dovolenka,
  • Žiadosť o refundáciu (tlačivo) nesprávne uvedený kód ITMS2014+, správny kód ITMS2014+: 312041Y403,
  • Žiadosť o refundáciu spolu s prílohami je nekompletná – chýbajú dokumenty alebo boli predložené nesprávne dokumenty, ktoré je treba predkladať v zmysle Príručky pre zapojené subjekty do NP BOKKÚ bod 4, 4.1 písmeno B, napr: chýbajú pracovné zmluvy, dodatky k PZ, nesprávne predložená dochádzka zamestnancov, treba predkladať napr:knihu dochádzky alebo  evidenciu dochádzky alebo dochádzkový list,  kde je uvedený  čas príchodu a čas odchodu zamestnancov KC/NDC/NSSDR,
  • Dátum a miesto  pri podpise – v tlačivách je vždy aktuálny, nie spätný uvedie sa  dátum, kedy reálne tlačivá podpíše štatutárny zástupca/splnomocnená osoba,
  • predložené výkazy do SP, zdravotných poisťovní a prehľad odvodu dane nie sú v súlade s predloženým  bankovým výpisom,  napr: na bankovom výpise je uvedená vyššia uhradená suma oproti predloženým výkazom do SP, zdravotných poisťovní a prehľadu odvodu dane –   predkladať  výkazy do SP,  zdravotných poisťovní a prehľadu o odvedenej dani v súlade s BV.

Vedenie spisovej dokumentácie

Ako majú pracovníci KC postupovať, ak dieťa dovŕši vek 15 rokov? Bude mať nové ID v poradí ktorom prisiel bez toho D_?

Ak užívateľ sociálnej služby dovŕši 15 rokov veku (a predtým navštevoval KC/NDC/NSSDR) a je mu poskytované individuálne poradenstvo/intervencia, je mu potrebné založiť spis. Poskytovateľ soc.služby postupujte tak, že pôvodné číslo evidenčného listu s D na začiatku zostáva ako historický údaj a novozaložený spis dostane nové číslo v poradí.