EnglishSlovak

Oznámenie č. 3


o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu

Názov projektu: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Operačný program: Ľudské zdroje ((ďalej len „OP ĽZ“)

Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ 4.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

ITMS2014+: 312041R446

Kód/číslo oznámenia: NP DI PTT/03/2020

Dátum zverejnenia oznámenia: 20.08.2020

Dátum predkladania žiadostí: od 21.08.2020

Dátum uzavretia oznámenia: 20.10.2020

Schválila: Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) je prijímateľom nenávratnej finančnej pomoci (ďalej len „NFP“) v národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej len „NP DI PTT“ a/alebo „projekt“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. NP DI PTT sa realizuje na celom území Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“), zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto ZSS budú nachádzať.

Výsledkom tejto podpory bude vytvorenie transformačných plánov pre konkrétne ZSS, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie synergie s Integrovaným regionálnym operačným programom (ďalej len „IROP“).

Transformačný plán musí zohľadňovať plný počet kapacít zariadenia v súlade s prílohou č.9 Žiadosti o zapojenie sa do NP DI PTT (Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb  vedeného príslušným samosprávnym krajom).

NP DI PTT je partnerský projekt, ktorý implementujú:

Prijímateľ NFP:

 1. Implementačná agentúra MPSVR

Partneri:

 1. občianske združenie Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len „RPSP“)
 2. občianske združenie Slovenská únia podporovaného zamestnávania (ďalej len „SUPZ“)
 3. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA STU (ďalej len „CEDA)“

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorý je schválený na realizáciu NP DI PTT, je 8 569 262,05 EUR.

V rámci realizácie Podaktivity NP DI PTT – „1.5 Podaktivita Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť“ je uplatnená SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (schéma DM – 6/2018).

ZSS, zapojenému do NP DI PTT, bude v zmysle schémy DM – 6/2018 poskytnutá nepriama pomoc za vzdelávanie vo výške maximálne 4 255,70 EUR. Táto suma bude ZSS nahraná do IS SEMP (systém evidencie a monitorovania pomoci).

NFP pre všetky oprávnené výdavky podaktivity 1.5 bude poskytnutý za podmienok a v maximálnej výške v súlade s touto schémou pomoci.

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

V rámci tohto oznámenia sa do NP DI PTT môžu zapojiť nasledovné skupiny subjektov:

 1. zariadenia sociálnych služieb verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s celkovým počtom kapacít viac ako 40 miest a zároveň poskytujúcich pobytovú formu sociálnej služby.
 2. zariadenia sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie, ktorých podpora začala už v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v národnom projekte Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb a v národnom projekte Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji, na ktoré NP DI PTT priamo nadväzuje (DSS Lidwina, DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA Modra).   

4. OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Cieľová skupina v zmysle OP ĽZ:

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

5. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

Oprávneným územím realizácie NP DI PTT je celé územie Slovenskej republiky; v rámci NUTS III ide o nasledovné samosprávne kraje:

 • Bratislavský samosprávny kraj;
 • Trnavský samosprávny kraj;
 • Trenčiansky samosprávny kraj;
 • Nitriansky samosprávny kraj;
 • Banskobystrický samosprávny kraj;
 • Žilinský samosprávny kraj;
 • Prešovský samosprávny kraj;
 • Košický samosprávny kraj.

6. OPRÁVNENÉ AKTIVITY

V rámci implementácie NP DI PTT bude realizovaná hlavná aktivita – Podpora transformačných tímov pri tvorbe a realizácii transformačných plánov  s podaktivitami:

Podaktivita 1.1 – Zriadenie a činnosť riadiaceho výboru projektu, ktorého úlohou je

 • Monitorovať proces realizácie NP DI PTT,
 • Schvaľovať Kritériá pre výber zariadení sociálnych služieb do realizácie aktivít NP DI PTT,
 • Vykonávať dohľad nad strategickým smerovaním implementácie NP DI PTT.

Podaktivita 1.2 – Zriadenie a činnosť metodického a koordinačného tímu DI

 • Spolupráca všetkých partnerov projektu a aktívna práca regionálnych koordinátorov/konzultantov – (1 pre každý samosprávny kraj).
 • Pravidelná a systematická supervízia pre zapojené ZSS formou individuálnej a skupinovej supervízie počas celej realizácie projektu v rozsahu cca 96 hodín počas zapojenia ZSS v NP DI PTT.

Podaktivita 1.3 – Výber zariadení sociálnych služieb (ZSS).

Hodnotenie predložených žiadostí bude vychádzať z údajov, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti a jej prílohách. Žiadosti budú hodnotené podľa Kritérií pre výber tretích subjektov v NP DI PTT.

Podaktivita 1.4 – Monitoring a hodnotenie pripravenosti zapojených zariadení sociálnych služieb a odborná oponentúra transformačného plánu v zapojených zariadeniach sociálnych služieb.

Na začiatku zapojenia do NP DI PTT – Hodnotenie pripravenosti – rozsah 24 hodín (časť hodnotenia sa vykonáva priamo v ZSS a časť sa spracováva v priestoroch partnerov).

Na záver účasti v projekte – Záverečné hodnotenie transformačného plánu – rozsah 8 hodín

Hodnotenie pripravenosti vykoná odborný oponent za každú oblasť:

 1. v oblasti kvality poskytovaných sociálnych služieb,
 2. možností aktivizácie a  pracovného začlenenia užívateľov služieb v komunite prostredníctvom podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti,
 3. pripravenosti fyzického prostredia na proces DI.

Podaktivita 1.5 – Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť – akreditované vzdelávanie

Oblasť sociálnych služieb (zodpovedný partner RPSP)

1. Riadenie a manažment zmien v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie a transformácie –  32 hodín / 4 zamestnanci ZSS

2. Základy individuálneho plánovania a individuálneho prístupu v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie –  24 hodín / 4 zamestnanci ZSS

3. Základy štandardizácie kvality v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie a transformácie –  24 hodín / 4 zamestnanci ZSS

4. Tvorba transformačného plánu v procese deinštitucionalizácie a transformácie –  16 hodín / 4 zamestnanci ZSS

Oblasť aktivizácie a zamestnávania (zodpovedný partner SUPZ)

1. Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb  – úlohy manažmentov –  16 hodín / 4 zamestnanci ZSS

2. Prepájanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti – sieťovanie subjektov v komunite –  nástroje pre spoluprácu –  32 hodín / 4 zamestnanci ZSS

Oblasť prístupnosti fyzického prostredia (zodpovedný partner CEDA)

 1. Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie –  32 hodín / 2 zamestnanci ZSS

Podaktivita 1.6 – Podpora transformačných tímov

Metodická, odborná a koordinačná podpora zapojeným ZSS v procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť tak, aby bol dodržaný jednotný a komplexný postup procesu deinštitucionalizácie. Metodická, odborná a koordinačná podpora pri tvorbe Transformačného plánu –  cca 26 hodín konzultácií podľa dohody s odbornými konzultantmi partnerov mesačnepočas maximálne 23 mesiacov .

 • Výstupom zapojenia ZSS v projekte je vypracovanie transformačného plánu, ktorý bude zohľadňovať plný počet kapacít zariadenia v súlade s prílohou č.9 Žiadosti o zapojenie sa do NP DI PTT (Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb  vedeného príslušným samosprávnym krajom)
 • Odborné pracovné cesty pre členov transformačných tímov, zriaďovateľov a ďalšie relevantné subjekty v rámci Slovenskej republiky a zahraničia s cieľom spoznávania príkladov dobrej praxe a vzájomnej výmeny skúseností.

Podaktivita 1.7 – Diseminácia a práca s komunitou

 • Informačná kampaň na národnej a regionálnej úrovni o procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť,
 • Komunitné aktivity v lokalitách zapojených ZSS s cieľom pozitívnej prezentácie procesu deinštitucionalizácie, vytvárania pozitívnych a transparentných vzťahov v komunite a predchádzaniu odmietania zo strany komunity,
 • 2 regionálne odborné konferencie, 1 celonárodná odborná konferencia,
 • Fotografický archív, ktorý sleduje a dokumentuje zmeny v ZSS v procese deinštitucionalizácie,
 • Záverečná správa o realizácii projektu.

7. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT V RÁMCI PROJEKTU

Časový rámec realizácie aktivít pre zapojený subjekt do NP DI PTT je od 1. dňa nasledujúceho po dni zverejnenia Zmluvy o spolupráci v Centrálnom registri zmlúv, a to počas maximálne 23 mesiacov.

8. POSTUP ZAPOJENIA SA ŽIADATEĽA DO PROJEKTU

Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v kapitole 3., môže podať „Žiadosť o zapojenie sa do NP DI PTT“ (ďalej aj „žiadosť“) vyplnením formulára (príloha č.1), pričom postupuje nasledovne:

 1. vyplní formulár žiadosti, ktorá je prílohou č. 1 tohto oznámenia, a to v čase podávania žiadostí, najneskôr do uzávierky Oznámenia;
 2. žiadosť vyplní úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne;
 3. k vytlačenej žiadosti musí žiadateľ – ZSS pripojiť nasledovné prílohy, ktoré sú originálom alebo úradne overenou kópiou:

Prílohy k žiadosti o zapojenie sa do NP DI PTT preukazujúce splnenie podmienok na zapojenie

 1. Zriaďovacia listina/štatút, výpis z príslušného registra, resp. oprávnenie podľa osobitného predpisu – nie starší ako tri mesiace.
 2. Potvrdenie zo všetkých ZP nie staršie ako tri mesiace – preukazujúce splnenie podmienky nebyť dlžníkom na zdravotnom poistení.
 3. Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace – preukazujúce splnenie podmienky nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.
 4. Potvrdenie z daňového úradu nie staršie ako tri mesiace – preukazujúce splnenie podmienky nebyť dlžníkom na daniach.
 5. Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace – preukazujúce splnenie podmienky, že nie je voči žiadateľovi vedený výkon rozhodnutia.
 6. Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace – preukazujúce splnenie podmienky, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, alebo nútenej správe.
 7. Výpis z registra trestov za štatutárny orgán a za organizáciu nie starší ako tri mesiace – preukazujúce splnenie podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v procese poskytnutia podpory neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
  d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona)
  e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona).
 8. Potvrdenie Inšpektorátu práce nie starší ako tri mesiace – preukazujúce splnenie podmienky, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich k podaniu žiadosti.
 9. Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, vedeného príslušným samosprávnym krajom , nie starší ako tri mesiace – preukazujúci splnenie podmienky oprávnenosti aktivít projektu
 10. Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis (Príloha č.4)

Vytlačenú žiadosť, podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa a potvrdenú odtlačkom pečiatky, vrátane všetkých požadovaných príloh, doručí žiadateľ osobne do podateľne Poskytovateľa alebo kuriérskou službou v pracovné dni v časoch zverejnených na webovom sídle Poskytovateľa www.ia.gov.sk na adresu IA MPSVR SR Nevädzová 5, 814 55 Bratislava (osobne alebo kuriérom) alebo zašle ako doporučenú zásielku na adresu: IA MPSVR SR, Nevädzová 5, 814 55 Bratislava.

Obálka musí byť označená „NEOTVÁRAŤ – Žiadosť NP DI PTT“.

Za deň predloženia žiadosti sa považuje:

 1. dátum doručenia žiadosti osobne alebo kuriérom do podateľne Poskytovateľa,
 2. dátum odovzdania žiadosti na poštovú resp. inú prepravu, ktorý je uvedený na doklade prepravcu (napr. poštová doručenka, potvrdenie kuriérskej služby). Uvedené platí aj v prípade, že niektoré prílohy žiadateľ predloží v listinnej forme neskôr ako žiadosť.

Podpísaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov v nej uvedených a akceptuje podmienky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí.

9. HODNOTENIE A VÝBER PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ O ZAPOJENIE

Počas celej realizácie NP DI PTT (do 10/2023) budú uzatvorené zmluvy o spolupráci celkovo s 96 ZSS. Každé ZSS bude zapojené v projekte maximálne počas 23 mesiacov. Minimálny počet mesiacov zapojenia bude vychádzať z Hodnotenia pripravenosti zariadenia sociálnych služieb, ktoré bude realizované v 1. polroku zapojenia ZSS v projekte. Uzatváranie Zmlúv o spolupráci bude prebiehať minimálne 1x ročne v tzv. cykloch. V jednom kalendárnom roku implementácie projektu začne minimálne jeden cyklus.

V treťom cykle, t.j. na základe Oznámenia č.NP DI PTT/03/2020, bude zapojených 24 žiadateľov.

IA MPSVR SR vykoná v lehote desať pracovných dní od doručenia tlačenej verzie žiadosti administratívnu kontrolu doručených žiadostí. Skontroluje, či Žiadosť obsahuje všetky náležitosti vrátane všetkých jej príloh.

V  prípade, že žiadosť nie je kompletná,  IA MPSVR SR  prostredníctvom e-mailu (uvedeného v žiadosti) vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich príloh. Žiadateľ je povinný poslať dodatočne poštou chýbajúce prílohy, a to do 10 pracovných dní od doručenia e-mailu s výzvou na doplnenie chýbajúcich príloh. Pri stanovení lehoty doručenia písomnosti je rozhodujúca pečiatka na obálke. V opodstatnených prípadoch je možné požiadať o predĺženie lehoty. V prípade, ak tak žiadateľ neurobí, žiadosť nebude považovaná za kompletnú. Nekompletné žiadosti nebudú považované za podané. Kompletné žiadosti sú postúpené k hodnoteniu.

Hodnotenie predložených žiadostí bude vychádzať z údajov, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti a jej prílohách. Žiadosti budú hodnotené podľa Kritérií pre výber tretích subjektov v národnom projekte „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ (ďalej len  „Kritériá“). Na základe hodnotenia bude vytvorený zoznam poradia žiadateľov podľa získaného počtu bodov pre každý samosprávny kraj samostatne.

Na základe týchto zoznamov, bude uzatvorená zmluva s tromi žiadateľmi v každom samosprávnom kraji, ktorí získajú najvyšší počet bodov. Na začiatok bodového poradia za každý jednotlivý samosprávny kraj budú zaradení žiadatelia v zmysle bodu 3 písmeno b), ktorí splnili podmienky tohto Oznámenia, bez ohľadu na dosiahnutý počet bodov z hodnotenia podľa Kritérií.

V prípade, ak v danom samosprávnom kraji nebudú traja úspešní žiadatelia, doplní sa počet troch žiadateľov o žiadateľa s celkovým najvyšším počtom bodov zo všetkých úspešných žiadateľov. Zoznam bodového poradia žiadateľov IA MPSVR SR zverejní na www.npdi.gov.sk.

V prípade, ak  v danom samosprávnom kraji budú viac ako traja úspešní žiadatelia s rovnakým počtom bodov, rozhodnú o poradí týchto  žiadateľov ďalšie rozlišujúce kritériá,  na základe  ktorých budú  žiadatelia hodnotení v kauzálnej nadväznosti (viď nižšie) dovtedy, kým nevznikne jednoznačné poradie:

V prípade, ak na základe rozlišovacieho kritéria č. 1 nebolo jednoznačne určené poradie, tak sa pristupuje k uplatneniu rozlišovacieho kritéria č. 2.

Porovnávajúca tabuľka slúži výhradne len na posúdenie žiadostí, ktoré dosiahli rovnaký celkový počet bodov.

V prípade, ak v danom samosprávnom kraji niektorý z úspešných žiadateľov odmietne uzatvoriť Zmluvu o spolupráci, bude doplnený počet troch žiadateľov o žiadateľa s celkovým najvyšším počtom bodov zo všetkých žiadateľov v príslušnom samosprávnom kraji. Ak v príslušnom samosprávnom kraji nebude ďalší úspešný žiadateľ, bude počet troch žiadateľov doplnený o žiadateľa s celkovým najvyšším počtom bodov zo všetkých žiadateľov.

V prípade, ak nastane situácia, že s úspešným žiadateľom bude mimoriadne ukončená Zmluva o spolupráci alebo dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o spolupráci, a to v čase pred začatím účasti zamestnancov žiadateľa v podaktivitách projektu, bude doplnený počet troch žiadateľov príslušného samosprávneho kraja o žiadateľa s celkovým najvyšším počtom bodov zo všetkých žiadateľov v príslušnom samosprávnom kraji. Ak v príslušnom samosprávnom kraji nebude ďalší úspešný žiadateľ, bude počet troch žiadateľov doplnený o žiadateľa s celkovým najvyšším počtom bodov zo všetkých žiadateľov.

IA MPSVR SR vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý doručí vybraným žiadateľom.

Žiadateľ po podpise Zmluvy o spolupráci jeho štatutárnym orgánom zašle Zmluvu o spolupráci späť na adresu IA MPSVR SRPoverený zamestnanec IA MPSVR SR zabezpečí zverejnenie Zmluvy o spolupráci v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Žiadatelia, s ktorými IA MPSVR SR neuzatvorí Zmluvu o spolupráci, budú informovaní písomne.

Počet zapojených ZSS v ďalších cykloch bude uvedený v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP DI PTT pre ďalší cyklus, ktoré bude zverejnené na www.ia.gov.sk, a potencionálni žiadatelia, ktorí majú podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb celkový počet kapacít viac ako 40 a poskytujú aj pobytovú formu sociálnej služby, budú informovaní e-mailovou komunikáciou.

10. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K NP DI PTT

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP DI PTT, resp. s podmienkami zapojenia sa žiadateľov do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: npdiptt@ia.gov.sk

Korešpondenčná adresa :

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

www.ia.gov.sk

11. PRÍLOHY A INFORMÁCIE K PRÍLOHÁM

 1. Formulár – Žiadosť o zapojenie do NP DI PTT (Príloha č.1.,Príloha č.2.)
 2. Vzor Zmluvy o spolupráci
 3. Kritériá pre výber tretích subjektov v národnom projekte „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“
 4. Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis
 5. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (schéma DM – 6/2018).

Dňa 20. augusta 2020

Schválila:

Ing. Zuzana Borgulová

generálna riaditeľka IA MPSVR SR