EnglishSlovak

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2017 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

  • Domov
  • Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2017 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I
09 dec
0

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2017 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

 

Implementačná agentúra MPSVR SR (IA MPSVR SR) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ŠSJN) pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I). Tento dokument stanovuje výšku jednotkovej ceny za mesačný výkon terénnej sociálnej práce/ terénnej práce a základné podmienky, na ktoré je naviazané vyplatenie príslušnej jednotkovej ceny. ŠSJN zároveň stanovuje mechanizmus každoročného rastu celkovej ceny práce terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a terénneho pracovníka (TP). Ten určuje, že k 01. januáru príslušného roka bude celková cena práce prepočítaná na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku.

 

Z uvedeného, normatívne stanoveného mechanizmu vyplýva, že na základe štatistických údajov za rok 2016 bude k 01.01.2017 celková cena práce príslušných zamestnancov (TSP a TP) zvýšená o 3,0 %.

 

V nadväznosti na uvedené a na základe bodu 5.3. Zmluvy o spolupráci, ktorú zapojené subjekty s IA MPSVR SR uzatvorili, upozorňujeme, že od 01.01.2017 bude celková cena práce terénneho sociálneho pracovníka stanovená v sume 987,96 € a celková cena práce terénneho pracovníka v sume 719,58 €. Výška ostatných nákladov na poskytovanie terénnej sociálnej práce (cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby) zostáva nezmenená.

 

Pre zapojené subjekty z uvedeného vyplýva, že na základe bodu 5.7. Zmluvy o spolupráci sú od 01.01.2017 povinné upraviť výšku celkovej ceny práce TSP, resp. TP. V tejto súvislosti tiež upozorňujeme, že pri zmenách je potrebné venovať zvýšenú pozornosť úprave, t. j. navýšeniu výšky hrubej mzdy každého zamestnanca tak, aby jeho celková cena práce dosahovala minimálnu predpísanú úroveň (vo výške podľa predchádzajúcom odseku), aktuálnu od 01.01.2017.

 

Celková výška jednotkovej ceny, ktorá bude od 01.01.2017 za výkon terénnej sociálnej práce/ terénnej práce vyplácaná, je 1 028,19 € pri TSP a 725,86 € pri TP. Jednotlivé zmeny oproti roku 2016 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 

pozícia rok celková cena práce ostatné náklady jednotková cena
TSP 2016 959,18 € 40,23 € 999,41 €
2017 987,96 € 40,23 € 1 028,19 €
TP 2016 698,62 € 6,28 € 704,90 €
2017 719,58 € 6,28 € 725,86 €

 

V prípade, že máte k tejto téme akékoľvek otázky, kontaktuje prosím finančných manažérov NP TSP I na nasledujúcich telefónnych číslach: 02 2043 1308, 02 2043 1407 alebo napíšte email na adresu nptsp@ia.gov.sk.

 

Leave A Comment