EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Expert/ka pre štúdiu realizovateľnosti modelu TSP

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Expert/ka pre štúdiu realizovateľnosti modelu TSP
13 jún
0

Miesto výkonu práce: Bratislava

Odmena: 29,70€/hod. – 40€/hod.

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Expert pre tvorbu štúdie realizovateľnosti bude zamestnancom IA MPSVR SR na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • vypracovanie štúdie realizovateľnosti a zodpovednosť za jej obsah
 • komunikácia s ďalšími  expertami v jednotlivých fázach tvorby štúdie realizovateľnosti

 

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa (preferované  vzdelanie v oblasti sociálnych, ekonomických a právnych vied alebo humanitných vied)

 

Požadovaná prax:

 • minimálne 5 rokov v oblasti tvorby strategických resp. evaluačných dokumentov
 • svoju odbornú skúsenosť expert/expertka podloží relevantnými 2-3  dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a
 • publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • orientácia v problematike chudoby a sociálneho vylúčenia.
 • dobrá práca s textom.
 • výborné analytické zručnosti
 • priebežný kontakt s projektovým tímom NP TSP I počas procesu tvorby štúdie realizovateľnosti sa predpokladá v Bratislave
 • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Kontakt a podávanie informácií o pracovnej pozícii 

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu miroslava.krivosikova@ia.gov.sk najneskôr do 26.6.2018:

 • profesijný životopis v slovenskom jazyku (vo formáte Europass)
 • motivačný list, v ktorom preukáže skúsenosti s tvorbou strategických resp. evaluačných dokumentov
 • vlastný návrh štruktúry štúdie realizovateľnosti TSP
 • 2 referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval obdobné strategické dokumenty, vrátane kontaktnej osoby
 • relevantné 2 dokumenty obdobného charakteru (najlepšie v elektronickej podobe) a uvedie, v akom rozsahu sa podieľal na tvorbe dokumentov.

 

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Štúdia realizovateľnosti TSP.

Záujemcovia/záujemkyne môžu získať informácie na telefónnom čísle 02/20431309, resp. 02/20431501.

 

IA MPSVR SR pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý bude prebiehať následne po termíne predkladania ponúk uchádzačov. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

 

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej „NP TSP I“) Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej „IA MPSVR SR“) realizuje proces identifikovania optimálnej podoby terénnej sociálnej práce (ďalej „TSP“). Na pôde pracovnej skupiny (ďalej „PS“) je participatívnym spôsobom hľadaný optimálny model realizácie TSP. Na platformu pracovnej skupiny sú priebežne predkladané výstupy kontextovej evaluácie, ktoré sú diskutované členmi PS a prizvanými expertmi. Záverečná správa kontextovej evaluácie bola finalizovaná koncom mája 2018. Jedným z hlavných výstupov kontextovej evaluácie bola identifikácia vybraných modelov fungovania TSP, z ktorých dva sú určené k podrobnej analýze prostredníctvom štúdie realizovateľnosti.

 

IA MPSVR SR hľadá experta/expertku pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorý v tíme s ďalšími expertmi vytvorí štúdiu realizovateľnosti. Jej vypracovanie IA MPSVR SR očakáva na jeseň 2018.

IA MPSVR SR predpokladá, že na štúdii realizovateľnosti sa budú podieľať 2-3 experti.

 

Všeobecnejšie rámce procesu hľadania optimálneho modelu TSP

Kontextová evaluácia TSP, realizovaná od septembra 2017 do mája 2018,  je počiatočným a klúčovým prvkom procesu identifikácie funkčného a efektívneho modelu realizácie terénnej sociálnej práce. Hľadaný model má zdokonaliť súčasný systém realizácie TSP, zabezpečiť TSP priaznivé podmienky pre odborný aj inštitucionálny rozvoj a identifikovať primeraný a trvalo udržateľný model financovania po ukončení financovania z ESF.

Identifikovanie optimálneho modelu realizácie TSP je realizované ako participatívny proces v rámci pracovnej skupiny zainteresovaných kľúčových aktérov. Cieľom procesu je identifikovať možnosti inštitucionálneho a systémového ukotvenia TSP, pričom ako výsledok bude na MPSVR SR predložené odporúčanie implementovať najvhodnejší z identifikovaných modelov realizácie TSP v Slovenskej republike.

 

Tím evaluátorov v kontextovej evaluácii identifikoval a následne analyzoval 5 modelov realizácie TSP. Na pôde pracovnej skupiny boli vybrané 2 modely, ktoré by mali byť vo fáze štúdie realizovateľnosti podrobne analyzované. Sú to:

 1. model garantovaný štátom a
 2. model regionálneho prístupu.

Viac informácií o modeloch nájdete tu.

 

Štúdia realizovateľnosti má do detailov rozpracovať vybrané modely realizácie TSP, s cieľom vytvoriť reálny a využiteľný podklad pre prípravu následného národného projektu v oblasti TSP. Jej cieľom je analyzovať predpokladané (legislatívne, finančné, inštitucionálne a pod.) podmienky, odhadované riziká a predpokladané možné dopady kľúčových krokov pri implementovaní vybraných modelov TSP.

 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Leave A Comment