EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

  • Domov
  • Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
13 jún
0

Miesto výkonu práce: Nevädzová, Ružinov

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 27,50€/za hod.

Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Oblasť vzdelávania:
Extrémizmus, nenávistné vyjadrovanie a zločiny z nenávisti (hate speech a hate crimes)

 

Lektor/ lektorka bude vykonávať prácu na základe dohody o vykonaní práce s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). Náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci NP TSP I:
– výkon lektorskej činnosti pre terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov v regiónoch realizácie projektu,
– príprava obsahu vzdelávaní, pracovných materiálov, spracovanie potrebnej administratívy (prezenčné listiny, správy zo vzdelávacej aktivity a pod.),
– vzdelávacie aktivity budú prebiehať v rôznych regiónoch na území celého Slovenska v spádových oblastiach podľa lokalít obcí zapojených do NP TSP I,
– vzdelávanie sa bude realizovať formou jednodňových alebo dvojdňových vzdelávacích aktivít,
– počet účastníkov vo vzdelávacej skupine: priemerne 15 (minimálne 12, maximálne 18 účastníkov),
– počet vzdelávacích skupín: 22 skupín terénnych sociálnych pracovníkov a 19 skupín terénnych pracovníkov, 2 skupiny regionálnych koordinátorov,
– v závislosti od časových kapacít vybraných uchádzačov sa na celkovom rozsahu vzdelávania môžu podieľať viacerí lektori/ky.

 

Informácie o oblasti vzdelávania:
Cieľom vzdelávania je získanie prehľadu v téme extrémizmu, nenávistného vyjadrovania a zločinov z nenávisti . Účastníci budú vedení k porozumeniu príčin extrémizmu a rozlišovania jeho foriem, s ktorými sa môžu stretnúť vo svojej praxi. Získajú zručnosti v identifikácii nenávistných foriem vyjadrovania a zločinov z nenávisti a ich možných občiansko-právnych a trestno-právnych následkov. Oboznámia sa so základnými zásadami pristupovania k obetiam nenávistných prejavov a možnosťami prevencie v podmienkach terénnej sociálnej práce.

Základné obsahové zameranie:
– definícia extrémizmu, formy a príčiny,
– nenávistné vyjadrovanie, právne dôsledky,
– špecifiká nenávistného vyjadrovania na internete,
– zločiny z nenávisti, trestnoprávna zodpovednosť, spolupráca s príslušnými orgánmi,
– možnosti prevencie a ochrany jednotlivcov a rodín v rámci TSP.

Rozsah: 8 hodín

Informácie o výberovom konaní

Miesto práce: Územie celej Slovenskej republiky

Očakávaný je výber jedného alebo viacerých lektorov.

 

Začiatok realizácie vzdelávacích aktivít: September 2018

Rozsah:  8 hodín v priebehu 1 dňa

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. motivačný list,
  2. profesijný životopis vo formáte Europas (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) – iné formáty životopisov nie sú akceptované,
  3. kópia diplomu dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa),
  4. potvrdenie o realizácií vzdelávacích aktivít od organizácií, príp. fyzických osôb, ktorým uchádzač poskytoval vzdelávanie v nasledovnej štruktúre: poskytnutý rozsah vzdelávania v hodinách, obdobie poskytovanie vzdelávania (mm/rr-mm/rr), tematické zameranie vzdelávania,
  5. minimálne dve referencie.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami žiadateľ pošle do 29.06.2018

e-mailom na adresu: miroslava.krivosikova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP_TSP_I_05_Extr“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva, ako dotknutej osoby, sa spravujú v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte prosím nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“
Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná prax:
– minimálne 4 roky lektorskej činnosti, z toho minimálne 3 roky v oblasti určenej týmto oznámením o výberovom konaní (pozn. ako súčasť praxe je uznaný každý kalendárny rok, v ktorom uchádzač preukáže lektorovanie v minimálnom rozsahu 50 hodín v danej téme)

 

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky:
– poznanie a zohľadňovanie súčasných ľudsko-právnych východísk v lektorskej činnosti,
– citlivosť voči postaveniu segregovaných a sociálne vylúčených komunít, praktické skúsenosti s prácou s ľuďmi z týchto komunít výhodou,
– chápanie a uplatňovanie konceptu interkultúrneho dialógu, solidarity a sociálnej spravodlivosti,
– znalosť o základných východiskách a cieľoch terénnej sociálnej práce a problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia s dôrazom na segregované a sociálne vylúčené komunity,
– samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita,
– počítačové znalosti – pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,
– ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky.

Stručná charakteristika spoločnosti: IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa  

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“).

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  1. Motivačný list,
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu: miroslava.krivosikova@ia.gov.sk alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Nevädzova 5 814 55 Bratislava s označením „Výberové konanie pre NP TSP I – SV“. Výberové konanie nie je termínovo ohraničené, vybraní uchádzači o pozíciu budú o presnom dátume konania výberového konania vopred včas informovaní. Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom. Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

Leave A Comment