EnglishSlovak

Spolupráca terénnej sociálnej práce s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach

  • Domov
  • Spolupráca terénnej sociálnej práce s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach
24 júl
0

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce (ďalej aj ÚVTOS) sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ÚVTOS a pracovníkov národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Programom pracovnej návštevy bola diskusia o možnostiach spolupráce, aké sú možnosti využitia aktivít projektu NP TSP I v rámci pomoci adaptácie odsúdených na prostredie po odchode z výkonu trestu v rámci postpenitenciárnej starostlivosti[1].

Môžeme hovoriť o dvoch úrovniach spolupráce. Prvá bude v kompetencii regionálnych koordinátorov NP TSP I, ktorí sa budú stretávať na spoločných skupinových stretnutiach so skupinou ľudí, ktorí sú ešte vo výkone odňatia slobody vo ÚVTOS a ktorí spĺňajú určité podmienky, napr. bydlisko v Nitrianskom samosprávnom kraji, interval do prepustenia a pod.  V rámci spoločných stretnutí v priebehu nasledujúcich mesiacov 2018/2019 regionálnych koordinátorov s klientmi už počas odňatia slobody pôjde o posilnenie sebadôvery a nadobudnutie sociálnych kompetencií a zlepšenie možností sociálneho začlenenia človeka.

V druhá úroveň sa zameria na sprostredkovanie a nadviazanie  kontaktu medzi človekom ukončujúcim výkon trestu odňatia slobody a terénnymi sociálnymi pracovníkmi. V rámci postpenitenciárnej starostlivosti sprostredkujeme kontakty na pracovníkov a pracovníčky kancelárií terénnej sociálnej práce v 24 mestách a obciach v Nitrianskom kraji. Terénni sociálni pracovníci dokážu človeku poskytnúť informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácii človeka so zameraním sa na oblasť zdravia, bývania, podpory a asistencie pri hľadaní zamestnania, v oblasti vzdelávania, financií a hospodárenia a môžu byť nápomocní aj pri sprevádzaní v inštitúciách. Poskytujú informácie o základných právach a povinnostiach človeka a o možnostiach využívania bežne dostupných zdrojov, podporujú človeka pri vytváraní sociálnych a spoločenských kontaktov.

Cieľom takejto spolupráce je posilnenie sociálnych kompetencií a sebadôvery u osôb vo výkone trestu odňatia slobody formou pravidelných skupinových sedení, prepojenie ľudí po výkone trestu na sieť sociálnych a iných služieb prostredníctvom kompetencií terénnych sociálnych pracovníkov pôsobiacich v obciach a mestách a vytvoriť tak priestor pre zníženie rizika opätovného návratu človeka do ústavu pre výkon trestu odňatia slobody.

Významné na podporu integrácie po návrate z výkonu trestu je vytvorenie podpornej siete, ktorá dlhodobo vie poskytovať podporu, oporu a pomoc pri riešení vznikajúcich ťažkostí a problémov. Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú efektívnosť prevencie na miestnej úrovni. Z toho dôvodu považujeme pre túto skupinu ľudí za dôležité poskytovanie primeranej podpory, sprevádzanie, poradenstvo pri adaptácii na život v spoločnosti, aby sa zvyšovali ich schopnosti odolávať vplyvu kriminogénnych faktorov.

                                                                                                              Soňa Holíková

[1] Postpenitenciárna starostlivosť je starostlivosť o osoby, ktoré boli prepustené z výkonu trestu odňatia slobody

 

Na fotke: Z.Tordová, M. Slobodník, Z.Bláháková a S.Holíková za NP TSPI a zástupcovia ÚVTOS pplk. Mgr. Michal Juraj, zástupca riaditeľa pre služobné veci mjr. Mgr. Kristián Horváth, vedúci oddelenia výkonu trestu

Leave A Comment