EnglishSlovak

Klope vám exekútor na dvere?

 • Domov
 • Klope vám exekútor na dvere?
25 júl
0

Pán Juraj si pred dôchodkom kúpil auto. Nestihol ho splatiť, nakoľko s ním firma rozviazala pracovný pomer a on sa už nedokázal opätovne zamestnať. Začal poberať predčasný starobný dôchodok, z ktorého však nevedel zaplatiť všetky výdavky spojené s bývaním a splátkami na auto. Riešenie hľadal v ďalších pôžičkách od bankových aj nebankových spoločností….Jednou pôžičkou splácal ďalšiu. Dnes, na dôchodku, je v spleti  viacerých exekúcií.

Ak sme už pri exekúcii, niečo sa predtým opomenulo. Riešení pri dlhoch je viac. Pohľadávka, teda Jurajov dlh, sa mohol riešiť skôr ešte v predsúdnom, súdnom konaní a až nakoniec exekučnom vymáhaní.

Pre lepšiu orientáciu v téme exekúcií si ujasnime základné pojmy – exekúcia, povinný, oprávnený

EXEKÚCIA je nútený výkon rozhodnutia exekučné konanie upravený v zákone č. 233/1995 Z.z.

EXEKÚTOR –  je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných  činností.

POVINNÝ  je osoba – dlžník, ktorej bola uložená povinnosť rozhodnutím súdu; osoba, ktorú oprávnený označil v návrhu na vykonanie exekúcie za povinného (to je v našom prípade pán Juraj).

OPRÁVNENÝ –  je osoba, ktorá podala návrh na začatie exekučného konania ( veriteľ – ten, kto Jurajovi peniaze požičal).

VYMÁHANÝ NÁROK je to čo Juraj, ako Povinný  (čiže dlžník) musí plniť.

 

Nie, exekútor vám nemôže zrazu a neohlásene zaklopať na dvere

Niekedy si môžete najmä na sociálnych sieťach prečítať príbehy o tom, ako zrazu exekútor klopal na dvere nič netušiacemu človeku a zobrali mu všetok majetok. A človek vôbec nevedel o čo ide. Takto to naozaj nefunguje. Predovšetkým každý vie koľko si požičal a je si vedomý, že dlh nespláca a domov mu chodí pošta, ktorú si nevyzdvihuje. Asi už niečo tuší….

 

Ak niekomu dlhujte peniaze a hoci vám už aj súd nariadil splatenie dlhu, vy stále otáľate, jednoducho si veriteľ uplatní nárok na svoje peniaze a navrhne súdu exekúciu.

Upovedomenie o začatí exekúcie dostanete poštou do vlastných rúk. V oznámení musí byť uvedené za čo a koľko dlžíte, názov exekučného úradu a meno exekútora, výzva na vyrovnanie pohľadávky a zákaz akokoľvek nakladať s majetkom. Rozhodnutie o začatí exekúcie musí byť podpísané a s uvedeným dátumom.

Náhradné doručenie oznámenia dlžníkov, ktorý je fyzickou osobou, nie je možné. Musíte ho prevziať do vlastných rúk!

Upovedomenie o začatí exekúcie si treba pozorne pozrieť. Skúsenosti ukazujú, že je nutné mať sa na pozore, kto pohľadávku vymáha, nakoľko vaša pohľadávka môže byť postúpená inej spoločnosti, než od ktorej ste si požičali a  existujú rôzne vymáhačské spoločnosti, ktoré môžu využívať našu právnu nevedomosť.

 

Vigilantibus iura scripta sunt –  práva patria bdelým

Nespoliehajte sa na premlčaciu dobu. Prax ukazuje na časté nejasnosti aj v inštitúte premlčania – tá je totiž rôzna. Treba pamätať, že podľa Zákona č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník v obchodno-právnych vzťahoch je premlčacia doba 4 roky. To je doba, počas ktorej si musí oprávnený (ten, kto peniaze požičal) uplatniť svoje právo voči dlžníkovi na súde. Ak si oprávnený nevymôže svoje práva uvedené v právoplatnom rozhodnutí súdov a iných orgánov do uplynutia 10 rokov odo dňa, keď sa mali splniť, môže povinný, t.j. dlžník tiež uplatniť námietku premlčania. Iné lehoty ma zdravotná, sociálna poisťovňa  – 10 rokov.; pokuty za dopravné priestupky 1 rok a napr. daňové nedoplatky 20 rokov.

 

Je možné sa odvolať voči exekúcii?

Ak príde k faktu, že vás súd písomne upovedomil o začiatku exekúcie, je možnosť podať voči nej námietky, a to v prípade, že vznikli také okolnosti, ktoré spôsobili zánik, resp. bránia jeho vymáhateľnosti. Máte 14 dní na odvolanie alebo podanie návrhu na jej zastavenie podľa v § 57 Exekučného poriadku (napr. v prípade, že majetok Juraja nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie).

Aby pán Juraj nezostal bez akýchkoľvek prostriedkov, je možné požiadať o odklad exekúcie. Tú môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou (nie právnické osoby – firmy), ale konanie súdu o námietkach proti exekúcii je pre povinného spoplatnené vo výške 6% z vymáhaného nároku – najmenej 66 EUR, najviac 16 596,50 EUR!

Ak už Jurajovi prišlo do vlastných rúk upovedomenie o začatí exekúcie a nevlastní žiadny hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, môže podať návrh na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť – súd je povinný exekúciu zastaviť, ak sa v priebehu exekučného konania zistí, že povinný nevlastní ani taký majetok, ktorý by postačoval na úhradu trov exekúcie. Alebo sa môže odvolať, ak urobil čiastočné úhrady po vyhlásení rozsudku a dlhuje menej.

Zrážky zo mzdy/dôchodku exekútor vykonať môže.  V prípade minimálnej mzdy môžete požiadať o odklad exekúcie, ktorý však musíte vecne odôvodniť.

Exekučné konanie teda sa začína na návrh oprávneného. Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí okrem iného obsahovať aj opis skutočností, ktorými povinný preukazuje svoje požiadavky – pohľadávky, zmluvnú pokutu, trovy exekúcie oprávneného a nášmu pánovi Jurajovi doručené poštou do jeho vlastných rúk.

Až teraz klope exekútor

Vlastník pohľadávky (našom prípade lízingová spoločnosť), potvrdenej súdom, alebo iným rozhodnutím, ktorý má rozsudok, uznesenie, platobný rozkaz, platobný výmer alebo rozhodcovský rozsudok, môže požiadať o jej vymoženie u exekútora. Exekútor túto požiadavku preskúma, či je v súlade so zákonom. Potom požiada súd o udelenie poverenia. Keď poverenie dostane, môže začať vykonávať svoju prácu. Za vykonanú prácu patrí exekútorovi podľa zákona odmena (sú stanovené v Exekučnom poriadku a jeho vykonávacích predpisoch)  uhrádza povinný, v našom prípade je to Juraj. V takejto situácii môže aj z malej sumy dlhu vzniknúť prekvapivá suma.

Exekútor môže od dlžníka získať peniaze zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti, predajom podniku alebo aj príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Výnimkami sú napr. oblečenie, základná výbava domácnosti, zdravotnícke potreby a veci, ktoré potrebujete na výkon práce.

Máte však aj možnosť zaplatiť dlžnú sumu naraz spolu s trovami exekútora – jeho odmena sa v takomto prípade zníži na polovicu.

Exekúcii nepodlieha ani bankový účet vášho dieťaťa.

Z exekúcie sú ďalej vylúčené štátne dávky, ak povinný požiada o ich vyplatenie v hotovosti (prostredníctvom pošty), nie na bankový účet a sú to:

 • dávka v hmotnej núdzi a príspevky k tejto dávke,
 • prídavok na dieťa,
 • príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá ,
 • zaopatrovací príspevok,
 • príspevok na pohreb,
 • príspevok pestúnskej starostlivosti,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

 

Ako sa vyhnúť exekúcii?

Najjednoduchšia cesta je – nepožičiavajte si viac, než dokážete splatiť. Spíšte si všetky vaše dlhy, pôžičky, veci kúpené na splátky a pod. a zistite reálnu finančnú situáciu. Sledujte poštu a preberajte zásielky. Naopak poznačte si vždy dátum ich prevzatia a odkladajte si ich. List, ktorý si neprevezmete sa po 10 dňoch aj tak považuje za doručený. V prípade, že neviete z akýchkoľvek dôvodov splatiť svoj dlh, komunikujte so svojim veriteľom a dohodnite si buď odloženie splátky, alebo si vypracujte spoločne dohodu o splátkovom kalendári.

 • Už keď uzatvárate zmluvy, čítajte si všetky podmienky a pýtajte sa opakovane na to, čomu nerozumiete. Nie vždy sú zmluvy v súlade so zákonom a bývajú úplne alebo čiastočne zamietnuté.
 • Je vhodné overiť si platnosť vašej zmluvy, ktorú ste s týmto subjektom uzatvorili, písomne cez Ministerstvo spravodlivosti SR a ním zriadenú Komisiu pre posudzovanie neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Môžete sa tak vyhnúť exekúcii.
 • Určite si prečítajte informáciu o spotrebiteľských zmluvách – dočítate tu.

 

Exekúcie sa týkajú všetkých

Exekúcie sa týkajú všetkých aj dôchodcov. Sociálna poisťovňa uvádza, že odvádza zrážky z dôchodkov najmä v prospech nebankových subjektov, telefónnych a energetických spoločností.

Účastníkom konania je aj manžel povinného (dlžníka) alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Podľa Slovenskej komory exekútorov k decembru 2017 na Slovensku čelí exekúcii 968 986 fyzických osôb. Ročne pribudne približne 40 000 nových exekúcií (Graf. č. 1).

Graf č.1

GRAF č. 1 Zdroj: Slovenská komora exekútorov

 

Viac ako polovica tohto počtu, presne 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie. Na 152 154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konania súčasne čelí spolu 79 243 fyzických osôb.[1] V prípade dôchodcov je vedených viac ako 36 580 exekúcií, v rámci ktorých sú vykonávané zrážky z dôchodkových dávok (Graf.č.2). Najviac zrážok rieši Sociálna poisťovňa z podnetu nebankových subjektov.

 

 

Graf č. 2

 

GAF č. 2 Zdroj: Sociálna poisťovňa[2]

 

Jurajovi musí podľa zákona zostať životné minumum 205,07€ mesačne (o 50 % životného minima sa základná suma zvyšuje, ak by Juraj niekoho živil. To platí aj vtedy, ak ide o manželku, ktorá má vlastný príjem – 102,53 eur mesačne).

Exekúcia vás bude stáť podstatne viac peňazí a stresu. V rámci exekúcie nezaplatíte len svoje dlhy a úroky z omeškania, ale aj trovy exekúcie. Preto Jurajov dlh narástol niekoľko násobne. Nehovorme o exekúciách, nečakajme. Možnosti riešenia v exekučnom konaní sú potom už pomerne obmedzené.

 

Spracovala: Soňa Holíková 

[1] https://www.ske.sk/exekucii-dnes-na-slovensku-celi-968-986-fyzickych-osob/

[2] https://www.socpoist.sk/aktuality-pocet-exekucii-dochodkovych-davok-stale-rastie/48411s66102c

 

Leave A Comment