EnglishSlovak

Odporúčaný postup pri pozastavení poskytovania ambulantných sociálnych služieb

 • Domov
 • Odporúčaný postup pri pozastavení poskytovania ambulantných sociálnych služieb
26 mar
0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo 25. marca 2020 odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby.

Ilustračný obrázok 1
Pozastavenie ambulantných sociálnych služieb

V súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s hrozbou vírusu COVID-19 zo dňa 23.03.2020, Hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „HH UVZ“) s cieľom eliminácie ohrozenia života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb vydal opatrenie, ktorým dočasne pozastavil poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou, ktorými sú:

 • denné stacionáre
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • denné centrá (bývalé “kluby dôchodcov“) a
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (“jasle“).
Ilustračný obrázok 2
Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, obce a vyššie územné celky:

1. Poskytovatelia sociálnych služieb zrozumiteľnou formou informujú klientov o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby, jeho dôvodoch a dôsledkoch. Platnosť uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nie je dočasným pozastavením dotknutá – ide len o dočasné prerušenie plnenia zmluvných podmienok.


2. Poskytovatelia klientom a ich rodinným príslušníkom poskytnú telefónne číslo (prípade aj e-mailovú adresu), kde im v prípade potreby budú poskytovať telefonické či e-mailové poradenstvo a v prípade potreby zabezpečia nevyhnutnú pomoc. V prípade potreby im poskytnú kontakty na vhodných akreditovaných poskytovateľov špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie (príloha č. 1). Pre prípadné využitie uvádzame aj kontakty na ďalšie orgány a inštitúcie (príloha č.2).


3. Ak ide o poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou, v prípade odôvodnenej potreby a prejaveného záujmu, využijú títo poskytovatelia svoje personálne kapacity na zabezpečenie nevyhnutnej pomoci klientom v ich domácom prostredí (napríklad nevyhnutná pomoc pri zabezpečení nákupu, liekov, donáška obedov).


4. Ak je reálny predpoklad, že by mohlo prísť k ohrozeniu života a zdravia klienta, spracuje poskytovateľ sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou zoznam týchto klientov s kontaktnými údajmi a bezodkladne ho aj s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie, na účely zabezpečenia nevyhnutnej pomoci takýmto klientom (ak nie je možná alebo postačujúca pomoc tohto poskytovateľa podľa bodu 3), doručí: a) obci podľa miesta trvalého bydliska klienta, ak ide o poskytovateľa sociálnej služby v dennom stacionári, v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby, b) vyššiemu územnému celku podľa miesta trvalého bydliska klienta, ak ide o poskytovateľa sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku, špecializovanom zariadení a domove sociálnych služieb.


5. Obce a vyššie územné celky si zriadia a zverejnia kontaktnú linku – osobitné telefónne číslo (telefonický kontakt) a osobitnú e – mailovú adresu, a to na účely zabezpečenia pomoci a podpory svojim obyvateľom, ktorí sú v krízovej situácií spôsobenej dôsledkami šírenia ochorenia COVID-19.

Ilustračný obrázok 3
Dôležité:
 • Dočasným prerušením poskytovania sociálnej služby nie je dotknutá registrácia poskytovateľa sociálnej služby.
 • Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnej služby neznamená zastavenie prevádzky u dotknutých poskytovateľov sociálnej služby, naďalej môžu vykonávať iné činnosti (napr. administratívne práce, telefonické a e-mailove poradenstvo klientom, nevyhnutnú pomoc klientom pri zabezpečení nákupu, liekov, donášku obedov a pod).
 • Zamestnanci, ktorí budú počas dočasného prerušenia (pozastavenia) poskytovania sociálnej služby vykonávať nevyhnutnú pomoc klientom v ich domácom prostredí, musia byť vybavení osobnými ochrannými prostriedkami (ochranné rúška, rukavice, dezinfekčné gély), a aj naďalej je potrebné postupovať v súlade so záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb uverejneným na stránke MPSVR SR na https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialnapomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf ; najmä s postupom pri podozrení na ochorenie COVID-19 v terénnej sociálnej službe a postupom pri poskytovaní starostlivosti v prípade domácej izolácie nariadenej klientovi.
 • Počas preradenia zamestnanca na inú prácu (pomoc v domácom prostredí klientov, poradenstvo, administratíva), alebo dočasné preradenie na poskytovanie inej sociálnej služby so súhlasom zamestnanca, nesmie byť plat/odmena zamestnanca nižšia, ako na pracovnej pozícií pred preradením na inú prácu.
 • Pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa bude postupovať v súlade s oznámením Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR uverejneným na stránke MPSVR SR.

Zdroj a celé znenie odporúčania nájdete na:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/odporucany-postup-pri-uzatvoreni-ambulantnych-zss-final_25.03.20.pdf

Leave A Comment